Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 377/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2017-01-10 09:41:25
Zarządzenie Nr 378/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2017-01-10 09:43:32
Zarządzenie Nr 379/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 321/VII/2016 z dnia 26 września 2016 r. 2017-01-25 08:42:24
Zarządzenie Nr 380/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-01-16 13:26:14
Zarządzenie Nr 382/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2107 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2017-02-01 07:48:54
Zarządzenie Nr 383/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 r. 2017-04-10 14:31:10
Zarządzenie Nr 384/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa drogi gminnej na ulicy Jodłowej w miejscowości Pasieka w Gminie Miastko" i "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko". 2017-01-27 12:12:25
Zarządzenie Nr 385/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołaia komisji przetargowej "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słosinko". 2017-01-27 12:15:20
Zarządzenie Nr 386/VII/2017 Byrmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2017 " 2017-01-26 11:14:30
Zarzxądzenie Nr 387/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn.: "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2017-01-26 11:19:46
Zarządzenie Nr 388/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na Opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2017-01-31 08:33:36
Zarządzenie Nr 389/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Surdopedagogika" w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjów w Gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2017-01-31 08:45:52
Zarządzenie Nr 390/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 rok. 2017-02-10 10:11:18
Zarządzenie Nr 391/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Bolesława Chrobrego w Miastku" 2017-02-10 10:16:42
Zarządzenie nr 392/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publllicznego wglądu projektu zmiany :Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie rozpatrzenia uwag w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie stategiczcznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko". 2017-02-21 13:41:14
Zarządzenie nr 393/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-02-24 10:03:00
Zarządzenie Nr 394/VIII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20 w Miastku, budowę chodnika w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Świerzno, przebudowę parkingu przy ul. Wybickiego 50 - 52 w Miastku, rozbudowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Miastku. 2017-02-21 13:49:46
Zarządzenie Nr 395/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na:"Dostawę oraz montaż sprzetu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn: Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko wswpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020". 2017-02-28 09:44:49
Zarządzenie Nr 396/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na ."Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2017 r.". 2017-02-28 09:56:04
Zarządzenie Nr 397/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postanowień w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu uroczenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu ,które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz do wydania w tych sprawach decyzji. 2017-03-03 11:22:17
Zarządzenie Nr 398-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydawania decyzji 2017-02-27 15:54:50
Zarządzenie Nr 399-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji 2017-02-27 15:56:11
Zarządzeni Nr 400/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2017-03-03 12:43:54
Zarządzenie Nr 401-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji 2017-02-27 15:58:20
Zarządzenie Nr 402/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-03-07 14:03:01
Zarządzenie Nr 403/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2017 r. w sp-rawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zadanie pn.: Na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski na lata 2014- 2020. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-03-07 11:32:10
Zarządzenie Nr 404/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 8 marca 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni fróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2017 r." 2017-03-09 13:19:57
Zarządzenie Nr 406/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20 w Miastku, budowę chodnika w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Świerzno oraz przebudowę parkingu przy ul. Wybickiego 50 - 52 w Miastku". 2017-03-14 08:32:25
Zarządzenie nr 407/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2017 r w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Gminie Miastko 2017-05-11 14:22:36
Zarzadzenie Nr 410/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2017r w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-03-14 14:41:26
Zarządzenie Nr 411/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2017 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miastko. 2017-04-13 11:24:29
Zarządzenie Nr 412/VII/2017 Burmistrza Maistka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości. 2017-04-13 11:28:33
Zarządzenie Nr 413/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aliny Kuc. 2017-04-13 11:30:49
Zarządzenia Nr 414/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Małgorzaty Styrenczak.i 2017-04-13 11:33:54
Zarządzenie Nr 415/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 marca 2017 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2016 rok 2017-04-10 14:47:07
Zarządzenie Nr 416/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert "Na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, współfinansowanego w EFS. 2017-04-13 11:43:57
Zarządzenie Nr 417/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - II etap" 2017-04-13 11:49:14
Zarządzenie Nr 418/VII/2017 Burmistrza Miasta z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-04-13 11:52:02
Zarządzenie Nr 419/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. r., 2017-04-13 11:59:54
Zarządzenie Nr 420/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola gminnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2017-04-13 12:05:50
Zarządzenia Nr 421/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 Rr. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-04-13 12:11:42
Zarządzenie Nr 421/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-04-13 12:08:37
Zarządzenia Nr 422/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 Rr. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-04-13 12:13:08
Zarządzenia Nr 423/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2017-04-13 12:15:37
Zarządzenia Nr 424/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2017-04-13 12:17:58
Zarządzenie Nr 425/VII/2017 Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko. 2017-05-04 12:47:34
Zarządzenie Nr 426/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert. 2017-05-04 12:50:40
Zarządzenie Nr 427/VII/2017 Burmistrza Miastka w dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-05-04 12:54:03
Zarządzenie Nr 428/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. 2017-05-04 12:58:29
Zarządzenie Nr 429/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-05-04 13:03:57
Zarządzenia Nr 430/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia . 2017-05-04 13:07:00
Zarządzenie Nr 431/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-05-04 13:09:24
Zarządzenie Nr 432/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. - dokument stracił ważność 2017-05-04 13:21:48
Zarządzenie Nr 433/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych do projektu pn. "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" dla obszaru rewitalizacji "C" obejmującego ulice: Gen. Wybickiego. Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, ós priorytetowa, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2017-05-04 13:30:09
Zarządzenie Nr 435/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2017 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 rok. 2017-05-05 10:20:10
Zarządzenie Nr 436/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. "Rozwój usług społecznych w Miastku " dla obszaru rewitalizacji "C" obejmującego ulice: Gen. Wybickiego. Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, ós priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne , Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. . 2017-05-04 13:39:47
Zarządzenie Nr 437/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2017-05-16 13:38:43
Zarządzenie Nr 434/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach konkursu "Czyste powietrze Gm,iny Miastko" w roku budżetowym 2017. 2017-05-10 10:52:08
Zarządzenie Nr 438/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn."Wieś roku 2017 w Gminie Miastko". 2017-05-10 10:49:02
Zarządzenie Nr 439/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko. 2017-05-30 10:42:29
Zarządzenie Nr 440/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-05-30 10:47:17
Zarządzenie Nr 441/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku, ul. Kujawska 1, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:05:07
Zarządzenie Nr 442/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:08:37
Zarządzenie Nr 443/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie, Świerzno 4, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:17:56
Zarządzenie Nr 444/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska 19, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:22:07
Zarządzenie Nr 445/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku, ul. J. Tuwima 2, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:24:45
Zarządzenie Nr 446/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze światlic wiejskich i innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-06-05 11:58:33
Zarządzenie Nr 447/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2017r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego. 2017-06-05 12:02:18
Zarządzenie Nr 448/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-06-09 11:22:56
Zarządzenie Nr 449/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia i udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku 2017-06-14 10:14:17
Zarządzenie Nr 450/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Rady Miejskiej w Miastku dla najzdolniejszych uczniów i wyróżniających się sportowców w roku szkolnym 2016/2017). 2017-06-28 13:41:33
Zarządzenie Nr 451/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-06-14 10:17:51
Zarządzenie Nr 452/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. 2017-06-14 10:19:46
Zarządzenie Nr 453/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku. 2017-06-28 13:45:58
Zarządzenie Nr 454/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. 2017-06-28 13:50:59
Zarządzenie Nr 455/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn. :"Wieś roku 2017 w Gminie Miastko". 2017-10-06 14:22:17
Zarządzenie Nr 456/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-07-17 15:43:04
Zarządzenie Nr 457/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany składu komisji do oceny wniosków zgłoszonych przez osoby fizyczne o dofinasowanie z budżetu gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-07-17 15:48:47
Zarządzenie Nr 459/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-07-17 15:53:14
Zarządzenie Nr 460/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-07-17 15:55:34
Zarządzenie Nr 461/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia wysokości kwot nabycia, odszkodowania i wydzierżawienia nieruchomości do zasobów Gminy Miastko od osób fizycznych i prawnych. 2017-07-17 15:58:56
Zarządzenie Nr 462/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-07-17 16:01:00
Zarządzenie Nr 463/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-07-17 16:02:55
Zarządzenie Nr 464/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów, Dretyń 26, 77 - 200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-07-17 16:06:28
Zarządzenie Nr 465/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku, ul. J. Tuwima 2,, 77 - 200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-07-17 16:09:07
Zarządzenia Nr 466/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargowej. 2017-07-28 10:31:34
Zarządzenia Nr 467/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pomieszczenia przyległego do lokalu mieszkalnego na poprawę warunków jego zagospodarowania. 2017-07-28 10:33:48
Zarządzenia Nr 468/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-07-28 10:35:20
Zarządzenia Nr 469/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-07-28 10:36:58
Zarządzenia Nr 470/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-08-03 09:50:25
Zarządzenia Nr 471/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. 2017-08-28 14:42:59
Zarządzenia Nr 472/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. 2017-08-28 14:45:00
Zarządzenia Nr 473VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2017-08-28 14:47:41
Zarządzenia Nr 474/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sinkiewicza w Świerznie. 2017-08-28 14:50:41
Zarządzenia Nr 475/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-08-28 14:52:58
Zarządzenia Nr 476/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-08-28 14:57:26
Zarządzenia Nr 477/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku. 2017-08-28 14:59:59
Zarządzenia Nr 478/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku. 2017-08-28 15:03:03
Zarządzenia Nr 479/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2017-08-28 15:14:33
Zarządzenie nr 480-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2017 w sprawie zbycia pozostałości pojazdu Renault Kangoo o nr rej GBY 65MM 2017-08-08 09:59:18
Zarządzenia Nr 481/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku. 2017-08-28 15:21:14
Zarządzenia Nr 482/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku. 2017-08-28 15:23:23
Zarządzenia Nr 483/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu. 2017-08-28 15:28:14
Zarządzenia Nr 484/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu. 2017-08-28 15:30:36
Zarządzenie Nr 485-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 13:22:01
Zarządzenie Nr 486-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 13:26:42
Zarządzenie Nr 487-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 13:23:49
Zarządzenie Nr 490/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-08-28 15:42:04
Zarządzenie Nr 491/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-08-28 15:43:36
Zarządzenie Nr 492/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. 2017-08-28 15:47:32
Zarządzenie Nr 493/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia terminuskładania wniosków o udzielenie pomocy finasowejw zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna". 2017-08-28 15:53:31
Zarządzenie Nr 494/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". 2017-08-29 08:21:29
Zarządzenie Nr 495/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-09-07 09:38:20
Zarządzenie Nr 496/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2016 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Nr 379/VII/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. 2017-10-20 08:48:45
Zarządzenie Nr 497/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypedium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. 2017-09-08 14:56:33
Zarządzenie Nr 498/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Budowa, rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko". 2017-09-20 12:44:41
Zarządzenie Nr 499/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie". 2017-09-21 11:10:27
Zarządzenia Nr 500/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-09-20 10:02:49
Zarządzenie Nr 501/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-09-20 10:06:42
Zarządzenie Nr 502/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-09-20 10:09:08
Zarządzenie Nr 503/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-09-20 10:13:05
Zarządzenie Nr 504/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na: "Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2017-09-20 10:27:03
Zarządzenie Nr 505/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 408/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko". 2017-09-28 08:55:38
Zarządzenie Nr 506/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r.. 2017-09-28 08:52:58
Zarządzenie Nr 507/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2017-09-20 14:47:42
Zarządzenie Nr 508/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15 września 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. 2017-09-20 10:29:48
Zarządzenie Nr 509/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 września 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie, zapytanie ofertowe na zadania pn.: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" w ramach realizacji projektu pn.:"Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2017-09-28 08:44:28
Zarządzenie Nr 510/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2017r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-09-28 09:12:54
Zarządzenie Nr 511/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert (na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie. 2017-10-02 10:06:22
Zarządzenie Nr 512/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r.. 2017-10-09 09:36:16
Zarządzenie Nr 513/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2017r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka. 2017-10-05 14:34:26
Zarządzenie Nr 514/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2017-10-05 14:38:51
Zarządzenie Nr 515/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2017-10-09 09:21:39
Zarządzenie Nr 516/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 05 października 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zadaniepn.: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie, Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 2017-10-06 09:14:26
Zarządzenie Nr 517/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko. 2017-10-19 08:20:39
Zarządzenie Nr 518/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-10-18 08:43:40
Zarządzenie Nr 519/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 372/VII/2017 z dnia 28 grudnia 2016 r. 2017-10-23 13:42:51
Zarządzenie Nr 520/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-10-25 07:33:28
Zarządzenie Nr 521/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołasnia kom,isji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aleksandry Ruteckiej. 2017-10-23 08:04:53
Zarządzenie Nr 522/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 453/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku. 2017-10-27 09:02:17
Zarządzenie Nr 523/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 października 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miastko. 2017-11-10 09:16:10
Zarządzenie Nr 524/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 rok. 2017-11-03 10:57:35
Zarządzenie Nr 525/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-10-30 13:11:32
Zarządzenie Nr 527/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-11-08 13:15:46
Zarządzenie Nr 528/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2017-11-13 13:15:55
Zarządzenie Nr 529/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2017-11-03 15:01:42
Zarządzenie nr 530/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03.11.2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Miastko pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającym na terenie Gminy Miastko na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europiejskiej lub innych środków pomocowych. 2017-11-03 14:31:07
Zarządzenie Nr 531/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2017-11-22 12:15:06
Zarządzenie Nr 532/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka gm. Miastko". 2017-11-21 10:45:15
Zarządzenie Nr 533/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok. 2017-11-14 13:35:16
Zarządzenie Nr 534/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko. 2017-11-14 13:38:25
Zarządzenie nr 535/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15/11/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miastko kontroli funkcjonowania placówki wsparcia dziennego 2017-11-23 13:25:24
Zarządzenie Nr 536/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2017-11-17 12:56:40
Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 537/VII/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2017. 2017-11-21 10:16:02
Zarządzenie Nr 538/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2017-11-21 10:28:57
Zarządzenie Nr 539/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-11-21 10:31:35
Zarządzenie Burmistrza Nr 540/VII/2017 z dnia 22 listopada 2017 r w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy Miastko.. 2017-12-01 10:46:33
Zarządzenie Nr 541/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości.. 2017-11-29 08:05:16
Zarządzenie Nr 542/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-12-05 13:22:10
Zarządzenie Nr 544/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydawania decyzji. 2017-11-29 08:02:46
Zarządzenie Nr 545/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu bez wydawania decyzji. 2017-11-29 08:00:06
Zarządzenie Nr 546/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji. 2017-11-29 07:55:42
Zarządzenie Nr 547/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. 2017-11-29 07:53:33
Zarządzenie N 548/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2018 r. 2017-11-30 11:57:58
Zarządzenie Nr 549/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-11-30 13:29:09
Zarządzenie Nr 550/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-11-30 13:31:17
Zarządzenie Nr 551/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-11-30 13:33:03
Zarządzenie Nr 552/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-12-11 11:27:46
Zarządzenie Nr 553/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku na 2018 r.. 2017-12-11 09:01:59
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko. na 2017 r. 2017-12-20 13:08:37
Zarządzenie Nr 555/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu. 2017-12-11 08:45:59
Zarządzenie Nr 556/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli mienia sołeckiego sołectw Gminy Miastko zakupionego w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i powołania komisji ds. kontroli mienia sołeckiego. 2017-12-13 15:04:11
Zarządzenie Nr 557/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2017-12-13 14:39:45
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. 2018-01-19 09:11:29
Zarządzenie Nr 559/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-12-28 13:49:21
Zarządzenie Nr 560/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2018 r. 2018-01-05 08:24:06
Zarządzenie NR 561/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2018-01-05 08:19:45
Zarządzenie Nr 563/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2018-01-09 12:12:42
Zarządzenie Nr 564/VII/22017 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2018". 2018-01-04 13:31:00
Zarządzenie Nr 566/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2018 roku w sferze zadań własnych Gminy Miastko w 2018 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2018-01-04 13:26:56
Zarządzenie Nr 567/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-02-14 10:57:13
Zarządzenie Nr 568/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko. 2018-02-22 13:35:51
Zarządzenie Nr 569/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko. 2018-01-12 08:36:58
Zarządzenie Nr 570/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych. 2018-01-08 14:46:05
Zarządzenie Nr 571/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji stanów paliwa w pojazdach. 2018-01-18 13:04:47
Zarządzenie Nr 572/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2017 r. 2018-01-18 13:00:36
Zarządzenie Nr 573/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-01-09 12:15:03