Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 364/VII/2016 z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017

Zarządzenie Nr 364/VII/2016
Burmistrza Miastka

z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie
Gminy Miastko w 2017r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, i Zarządzeniem Nr 352/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017r. w składzie:

 

  1. Ringwelska Agnieszka
  2. Zarychta Ewa
  3. Gawroński Janusz
  4. Kądziela Ewelina
  5. Zając Urszula

 

§ 2

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. Opiniowanie i weryfikacja złożonych w otwartym konkursie ofert.
  2. Przygotowanie propozycji oferty proponowanej do realizacji wraz z propozycją przyznania środków finansowych, jako kryterium pomocnicze w ostatecznej ocenie i decyzji Burmistrza Miastka.
  3. Sporządzenie i przedłożenie Burmistrzowi Miastka protokołu z każdego posiedzenia Komisji, podpisanego przez wszystkich obecnych w jego trakcie członków.

§ 3

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zadania powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia  Nr 364/VII/2016

Burmistrza Miastka

z dnia 15 grudnia 2016r.

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA I WERYFIKACJI OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY MIASTKO W 2017 ROKU

§ 1

Zadania Komisji Konkursowej

 

1. Opiniowanie i weryfikacja złożonych w otwartym konkursie ofert.

2. Przygotowanie propozycji oferty proponowanej do realizacji wraz z propozycją przyznania środków finansowych, jako kryterium pomocnicze w ostatecznej ocenie i decyzji Burmistrza Miastka.

3. Sporządzenie i przedłożenie Burmistrzowi Miastka protokołu z każdego posiedzenia Komisji, podpisanego przez wszystkich obecnych w jego trakcie członków.

 

§ 2

Zasady pracy Komisji Konkursowej

 

1. W skład Komisji Konkursowej, zwanej dalej „komisją”, wchodzą:

a) przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Miastko,

b) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorących udział w konkursie.

2. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 15 ust. 2da ustawy.

3. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybierze spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy organizują pracę Komisji.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

5.  W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania bezstronności.

6.  W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs.

7. Komisja może z inicjatywy oferenta dopuścić do prezentacji złożonej oferty, a także prosić o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów dotyczących oferty.

8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków przy udziale przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego.

9. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

10. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz następujące kryteria:

a) kompletność i poprawność złożonej oferty,

b) zgodność oferty z zapisami:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332),

- Uchwały Nr XXVIII/253/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

- Zarządzeniem Nr 352/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017r.

c) merytoryczne (możliwość realizacji zadania publicznego, nowatorstwo, społeczne uzasadnienie, znaczenie zadania dla gminy i jej mieszkańców),

d) finansowe (kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego),

e) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy,

f) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,

g) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub   podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

11. Komisja przy ocenie poszczególnych ofert posługuje się kartą oceny oferty, stanowiącą załącznik nr 1.1 do niniejszego regulaminu.

12. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie.

13. Komisja nie rozpatruje ofert, które nie spełniają wymogów formalnych (nie wpłynęły w terminie, nie są złożone na obowiązujących, zostały nieprawidłowo wypełnione bądź nie zostały uzupełnione).

14. W otwartym konkursie ofert zostanie wybrana tylko jedna oferta na realizację zadania publicznego.

15. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.

16. Podpisany przez komisję protokół, zawierający propozycję oferty proponowanej do realizacji wraz z propozycją przyznania środków finansowych oraz kartą oceny oferty zostaje przekazany jako kryterium pomocnicze w ostatecznej ocenie i decyzji Burmistrzowi Miastka.

17. Proponowana przez komisję kwota dotacji dla wybranego oferenta ustalana jest w wyniku dyskusji nad propozycjami poszczególnych członków komisji i zaakceptowana w drodze jawnego głosowania.

 

§ 3

Informacje dodatkowe

 

1. Ostatecznego wyboru oferty przeznaczonej do realizacji oraz wysokość środków finansowych dokona Burmistrz Miastka w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z propozycją Komisji Konkursowej.

2. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje tryb odwoławczy.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Burmistrza Miastka:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na stronie internetowej Gminy Miastko: www.miastko.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku.

4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nastąpi podpisanie umowy z wybraną organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

Załącznik Nr 1.1 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

stanowiącego załącznik do  Zarządzenia  Nr 364/VII/2016

Burmistrza Miastka z dnia 15 grudnia  2016r.

 

 

KARTA OCENY OFERTY

 

RODZAJ ZADANIA: Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

OFERENT: .……………………………………………………………………………………

TYTUŁ ZADANIA:. ..…………………………………………………………………………

WARTOŚĆ OFERTY (wnioskowana kwota): ...…………………………………………….

 

 

I. OCENA FORMALNA:

 

L.p.

Kryteria

TAK

NIE

Wymogi niezbędne

1

Czy oferta została złożona na odpowiednim druku?

 

 

2

Czy oferta została złożona przez ustawowo uprawnionego oferenta (oferentów)?

 

 

3

Czy wartość oferty mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursu na 2016r.?

 

 

4

Czy cele, działalność wynikająca ze statutu pozwala oferentowi                    na realizację zadania?

 

 

Możliwość uzupełnienia braków formalnych (załączników bądź sprostowania oczywistych błędów)

5

Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany są parafowane, a jedna ze stron jest opieczętowana               i podpisana przez osoby upoważnione

 

 

6

Wersja elektroniczna (płyta CD lub DVD) składanej oferty

 

 

7

Aktualny odpis KRS, inny rejestr lub ewidencja

 

 

8

Statut

 

 

9

Umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania (jeśli dotyczy)

 

 

10

Wykaz imienny kadry wraz z ich kwalifikacjami i doświadczeniem

 

 

11

Szkic planu pracy świetlicy: dzienny, tygodniowy, obejmujący cały okres prowadzenia świetlicy

 

 

12

Grafik pracy zespołu

 

 

13

Proponowane formy i metody pracy z dziećmi oraz przewidywane formy współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka

 

 

14

Propozycje dotyczące dożywiania dzieci w postaci podwieczorka

 

 

15

Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego

 

 

16

Informacje o miejscu, budynku, w którym będzie prowadzona placówka wsparcia dziennego

 

 

 

UWAGI KOMISJI:                                                             PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

 

 

 

 

 

 

 

II. OCENA MERYTORYCZNA:

 

L.p.

Kryteria oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

Uwagi komisji

1

Potrzeby, cele i zakładane rezultaty zadania

0-30

 

 

2

Sposób realizacji zadania, podejście nowatorskie, pomysłowość w stosunku do proponowanych form i metod pracy z dziećmi

0-30

 

 

3

Możliwości i doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań w latach poprzednich

0-10

 

 

4

Kwalifikacje i doświadczenie zasobów osobowych oferenta

0-20

 

 

5

Dostępność dla beneficjentów zadania - lokalizacja, miejsce realizacji zadania

0-10

 

 

 

SUMA PUNKTÓW

100 pkt (max)

 

 

% liczby punktów

-------

 

 

 

Propozycja Komisji Konkursowej:

 

Komisja proponuje ofertę odrzucić / przyjąć / przyjąć warunkowo

 

 

Podpisy Członków Komisji:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 16-12-2016 15:18:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 16-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 16-12-2016 15:18:55