Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XXIX sesję w dniu 02 grudnia 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-11-25 12:20:16
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko na 2017 rok 2016-11-25 12:22:26
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. 2016-11-25 12:41:34
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Miastko w ramach pomocy de minimis. 2016-11-25 12:43:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2016". 2016-11-25 12:46:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/3, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-11-25 13:28:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 314/4, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-11-25 13:34:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 53 położonym w Słosinku, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jego sprzedaż w drodze bezprzetargowej. 2016-11-25 13:36:37
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko. 2016-11-25 13:40:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 67/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 83/5 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2016-11-25 13:47:50
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017 na terenie Gminy Miastko. 2016-11-25 13:49:55
Projekt uchwały w sprawietrybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miastko dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miastko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2016-11-25 13:52:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami: Tuchomie, Kępice, Lipnica, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. "Miastecki Klaster Energii". 2016-11-25 13:55:17
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność dyrektora szkoły nr 1 w Miastku. 2016-11-25 14:04:39