Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XXVII sesję w dniu 28 października 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 rok - (druk nr 360/XXVIII), 2016-10-24 12:06:17
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/236/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 sierpnia 206 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miastko od " Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Miastku w likwidacji" prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 83/1 m. Miastko. 2016-10-24 12:10:35
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Bytowskiego części nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Bytowskiego oraz Gminy Miastko, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 1 w Miastku.x 2016-10-24 12:13:20
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 774/2. położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2016-10-24 12:16:45
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy dotyczącej partnerstwa i przystąpienia do wspólnego ubiegania się o środki w ramach RPO dla województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 dla Działania 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych 2016-10-26 13:31:06
w sprawie przyjęcia:"Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017". 2016-10-24 12:21:25
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.?Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii? w ramach Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii ? wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014 ? 2020 oraz na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu 2016-10-26 13:33:18