Zarządzenie Nr 317/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnerstwa spoza sektora finansów publicznych do projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 , Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego , Przedsięwzięcie Strategiczne "Pomorskie Szlaki Kajakowe".