Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSTKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

Komórka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Miastku

ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

Tel. 59 857 07 25 / 07 26

e-mail:usc@um.miastko.pl

 

Wymagane dokumenty:

 

  • dokument stwierdzający tożsamość do wglądu (dowód osobisty, paszport),

  • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć:

- odpis aktu urodzenia,

- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, polski sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia ww. dokumentu,

- wszystkie dokumenty wydane w języku obcym winny być złożone wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej - 84 zł.

Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC - opłata dodatkowa 1000 zł - za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC (z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym).

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka , gotówką lub przelewem na konto

PKO Bank Polski 90 1020 2791 0000 7102 0258 4753

Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 4).

Dla osób wpłacających z zagranicy kod banku SWIFT/BIC: BPKOPLPW

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 Podczas składania dokumentów (zapewnienia) nupturienci powinni być obecni oboje. Kierownik ustala z nimi termin zawarcia związku małżeńskiego. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od daty złożenia pisemnego zapewnienia.

 

Podstawa prawna:

  • Art. 76 - 79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
    (Dz. U. 2014.1741 ze zm.),

  • Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U.2012 .788 ze zmianami),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016.1827  ze zm.).

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Lubińska 14-09-2016 10:14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Lubińska 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Bożena Komar 22-03-2017 10:23:35