Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Miastku
Wydział Rozwoju Gospodarczego
pok. Nr 18
ul. Grunwaldzka 1
tel. 059 857 07 18
 
Godziny przyjęć interesantów:
pn. - 8.00 - 16.00
wt.- pt. - 7.15 - 15.15
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miastku pok. Nr 19
 
Wymagane dokumenty:

1) Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Urzędzie Miejskim w Miastku – pokój nr 18 lub na stronie www.bip.miastko.pl).Wniosek w swej treści powinien zawierać:

– określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej oraz graficznej,

– określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na 2 egzemplarzach kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Mapa do uzyskania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Zamiejscowym w Miastku - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Grunwaldzka 1, piętro II, pokój 63.

2) umowy, zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem lub zapewnienia właściwych jednostek organizacyjnych gwarantujące możliwość wykonania uzbrojenia terenu wystarczającego dla zamierzenia budowlanego.

3) decyzję środowiskową  w  przypadku inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko.

4) w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, wraz z potwierdzeniem uregulowania opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17,00 zł).

5) dowód opłaty skarbowej  (jeżeli  jest  wymagana).

Opłaty: 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.
  1. Opłata skarbowa - czynności urzędowe od wydania decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł
  2. Opłata skarbowa - czynności urzędowe od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł
  3. Opłata skarbowa- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł.

Opłata skarbowa może  być dokonana  przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku

  1. na konto:

PKO Bank Polski 90 1020 2791 0000 7102 0258 4753

  1. w kasie Urzędu Miejskiego:

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek - piątek: 9.00 – 14.00,

Uwaga:

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia:
Termin: Do wydania decyzji o warunkach zabudowy stosuje się odpowiednio tryb przewidziany w art. 35 §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych (m.in. uzgodnienia projektu decyzji z organami upoważnionymi).
Forma załatwienia: decyzja.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miastka. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Dodatkowe informacje: 
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Załączniki do pobrania

1 wzor wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.doc (DOC, 37KB) 2017-07-28 14:05:42 138 razy
2 it_01.pdf (PDF, 20KB) 2011-11-22 10:03:53 772 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 22-11-2011 10:03:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Ramion 22-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 28-07-2017 14:05:42