Deklaracja na podatek od środków transportowych

Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Podatkowy 

pokój Nr 3 (parter), 

godziny: poniedziałek 8.00 - 16.00 

wtorek-piątek 7.15-15.15

 

Wymagane dokumenty:

Dokładnie wypełniony formularz deklaracji na podatek od środków transportowych wraz załącznikami. W przypadku złożenia korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

 

Opis procedury:

Właściciele środków transportowych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które taki środek transportowy jest zarejestrowany obowiązani są w terminie do 15 lutego każdego roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych, a w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania (np. nabycie/zbycie pojazdu) obowiązane są złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień;

- koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000zł.;

- zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień

Organ podatkowy uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji oraz doręcza podatnikowi uwierzytelniona kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego bądź informację o braku takich zmian.

Deklaracje na leży składać na formularzach według ustalonego wzoru.

Podatek od środków transportowych płatny jest – bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: do 15 lutego i 15 września każdego roku.

 

Opłaty:

złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych wolne jest od opłat

 

Tryb odwoławczy:

Na korektę deklaracji dokonaną przez organ podatkowy, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji dokonana przez organ podatkowy wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

 

Termin załatwienia sprawy, udzielenia odpowiedzi:

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Organ podatkowy nie wydaje w tej sprawie odrębnej decyzji.

 

Dodatkowe informacje:

od 1 stycznia 2006r. zmianie uległy zasady zaokrąglania.

Zgodnie z art.63 ustawy Ordynacja podatkowa, podstawy opodatkowania, kwoty podatków i odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

Podstawa prawna:

art.21 §1 pkt.1) i §2, art.63, art.274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.);

art.9 ust.6 pkt.1) i 2), art.11 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania

1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.pdf (PDF, 10KB) 2016-07-15 13:09:43 160 razy
2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1.pdf (PDF, 10KB) 2016-07-15 13:09:43 158 razy
3 wf_dt1.pdf (PDF, 18KB) 2011-11-21 15:34:37 409 razy
4 zalacznik_wf_dt1.pdf (PDF, 89KB) 2011-11-21 15:34:37 355 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-11-2011 15:34:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Narloch 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Narloch 11-12-2018 14:49:58