Weryfikacja zadań

Weryfikacja zgłoszonych zadań
od 29 sierpnia do 23 września 2016 r.

 1. Weryfikacji zgłoszonych zadań dokonuje Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku powołana przez Burmistrza Miastka.
 2. Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 przeprowadza weryfikację zgłoszonych zadań pod względem formalno - prawnym, gospodarności i wykonalności oraz dokonuje oceny realności przedłożonej kalkulacji szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania wraz ze wskazaniem sugerowanych korekt w celu urzeczywistnienia kalkulacji.
 3. Kryteria formalno - prawne weryfikacji przez Komisję zgłoszonych zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku:
  a) właściwy formularz zgłoszenia zadania złożony przez uprawnione osoby lub jednostki bądź organizacje pozarządowe w okresie od 1 do 26 sierpnia 2016r.,
  b) wykaz co najmniej dwudziestu osób, które ukończyły 16 rok życia, popierających zgłoszone zadanie,
  c) koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie nieprzekraczającej 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  d) termin realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  e) zgłaszane zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) z wyłączeniem mienia gminnych osób prawnych, 
  f) zgłaszane zadania mieszczące się w kompetencjach Gminy Miastko, z wyłączeniem zgłaszania zadań dotyczących wykonania dokumentacji technicznej,
  g) zgłaszane zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 i 2.
 5. Komisja może pozytywnie zweryfikować poszczególne zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku w oparciu o sporządzoną własną kalkulację szacunkowego kosztu realizacji danego zadania.
 6. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania.
 7. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia zgłoszenia zadania w wyznaczonym terminie.
 8. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy.
 9. Decyzja o odrzuceniu zgłoszonego zadania podejmowana jest przez Komisję w uzgodnieniu z Burmistrzem Miastka zwykłą większością głosów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 10. Informacja o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku  w terminie do dnia 30 września 2016 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 19-07-2016 08:39:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Magalska 19-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 19-07-2016 08:39:38