Zasady i tryb realizacji

ZASADY I TRYB REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
GMINY MIASTKO w 2017 ROKU

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Realizacja budżetu obywatelskiego to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet Gminy Miastko, współdecydując o wydatkowaniu wydzielonej części środków finansowych z budżetu Gminy na wskazane i wybrane przez mieszkańców zadania mieszczące się w kompetencjach Gminy Miastko.
 2. Realizacja budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Gminą i w bezpośrednie współdecydowanie o sprawach Gminy Miastko oraz łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej.
 3. Na realizację zadań w ramach przeznacza się z budżetu Gminy Miastko na 2017 rok środki finansowe do kwoty 500.000 złotych (słownie: pięciuset tysięcy złotych 00/100).
 4. W celu realizacji budżetu obywatelskiego Gminę Miastko dzieli się na dwa okręgi:
  a)    okręg miejski (nr 1) – obejmuje teren w granicach administracyjnych miasta Miastko,
  b)    okręg wiejski (nr 2) – obejmuje teren w granicach sołectw.
 5. W ramach kwoty określonej w pkt. 3, dla każdego z okręgów o których mowa w pkt. 4 przeznacza się kwotę po 250.000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Rozdział 2
Z
głaszanie zadań

§ 2.

 1. Zgłoszenia zadania do realizacji w danym okręgu w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko może dokonać:
  a) każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia,
  b) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Miastko,
  c) zarząd osiedla,
  d) rada sołecka.
 2. W przypadku sprawowania zarządu jednostki organizacyjnej nad daną nieruchomością, której właścicielem jest Gmina Miastko, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości na realizację przez Gminę wskazanego we wniosku zadania. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Zasad i trybu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.
 3. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkowego kosztu jego realizacji.
 4. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100), a data zakończenia realizacji zgłoszonego zadania
 5. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miastko, którzy ukończyli 16 lat.
 6. Zgłoszone zadanie może dotyczyć dowolnego okręgu, o którym mowa w § 1 pkt. 4.
 7. Każdy mieszkaniec Gminy Miastko może poprzeć więcej niż jedno zgłoszenie zadania.
 8. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku, wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie oraz wzór zgody na realizację zadania zarządcy nieruchomości udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku, w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku.
 9. Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku poprzedzone zostanie kampanią informacyjną wśród mieszkańców Gminy na temat realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.
 10. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko, za wyjątkiem opracowania dokumentacji technicznej.
 11. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) z wyłączeniem mienia gminnych osób prawnych.  
 12. Wypełnione formularze zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku wraz ze stosownymi załącznikami składa się w wersji pisemnej, osobiście lub korespondencyjnie, w Urzędzie Miejskim w Miastku, bądź przesyła się je w wersji elektronicznej na adres e-mail: fundusze@um.miastko.pl.

 

Rozdział 3
Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 3.

 1. Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 przeprowadza weryfikację zgłoszonych zadań pod względem formalno - prawnym, gospodarności i wykonalności oraz dokonuje oceny realności przedłożonej kalkulacji szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania wraz ze wskazaniem sugerowanych korekt w celu urzeczywistnienia kalkulacji.
 2. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1. oraz w § 2. ust. 11, a także zadania, które zostały zaplanowane do realizacji przez Gminę.
 3. Komisja może pozytywnie zweryfikować poszczególne zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku w oparciu o sporządzoną własną kalkulację szacunkowego kosztu realizacji danego zadania.
 4. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania.
 5. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia zgłoszenia zadania w wyznaczonym terminie.
 6. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy.
 7. Decyzja o odrzuceniu zgłoszonego zadania podejmowana jest przez Komisję
  w uzgodnieniu z Burmistrzem Miastka zwykłą większością głosów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 8. Informacja o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach z podziałem na poszczególne okręgi zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku.   

 

Rozdział 4
Wybór zadań do realizacji

§ 4.

 1. Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku poddaje się ocenie mieszkańców Gminy Miastko w głosowaniu tajnym.
 2. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia
 3. Głosowanie przeprowadza się w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku oraz w wyznaczonych lokalach do głosowania, których wykaz podaje się do publicznej wiadomości.
 4. W każdym lokalu do głosowania udostępnia się pełne opisy wszystkich zadań.
 5. Osoby niepełnosprawne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą oddać głos w miejscu swojego zamieszkania. Członkowie komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego w uzgodnionym z osobą niepełnosprawną dniu, odwiedzą zgłoszone uprzednio osoby pod wskazanymi w zgłoszeniu adresami. Zapisy przyjmowane będą w dniach od 1.09.2016 do 30.09.2016 w godz. 8.00 – 15.00 pod numerami telefonów: 059 857 07 31, 059 857 07 32.

§ 5.

 1. Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.
 2. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego wydanie karty do głosowania w spisie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.
 3. Wydanie karty osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania nastąpi po okazaniu aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności oraz po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym jednym zadaniu z dowolnego okręgu na karcie do głosowania.
 5. Jeżeli głosujący nie postawił znaku „X” przy żadnym z zadań lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie to głos jest nieważny.
 6. Na karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, szacunkowy koszt i miejsce ich realizacji oraz informację w jaki sposób prawidłowo oddać głos.

§ 6.

 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde ze zgłoszonych zadań.
 2. Do realizacji przyjmuje się te zadania, które uzyskały największa liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.
 3. Jeśli dwa albo więcej zadań w danym obszarze uzyska taką samą liczbę głosów, a ich koszt realizacji przekracza pulę dostępnych środków finansowych, wówczas zrealizowane zostanie zadanie z większą kwotą.
 4. Informację o wyniku głosowania podaje się do publicznej wiadomości.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 7.

Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku nastąpi po ich wprowadzeniu do budżetu Gminy Miastko na 2017 rok stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Miastku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 18-07-2016 13:38:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Magalska 18-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 18-07-2016 13:38:38