Uchwała Rady

UCHWAŁA Nr XXIII/199/2016
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 20 maja 2016 roku

w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§1.

  1. Określa się zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku.
  2. Zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

  1. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku przeznacza się z budżetu Gminy Miastko na 2017 rok środki finansowe do kwoty 500.000 złotych (słownie: pięciuset tysięcy złotych 00/100).
  2. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko
    w 2017 roku nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100), a data zakończenia realizacji zgłoszonego zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2017 roku.

§3.

Wzór formularza zgłoszenia zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4.

Wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

Wzór karty do głosowania na zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§6.

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§7.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017 roku oraz do określenia regulaminu działania Komisji.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                      Miejskiej w Miastku
                                                                                   Jan Basara

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 18-07-2016 11:34:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Magalska 18-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 18-07-2016 11:34:46