Weryfikacja zadań

Weryfikacja zgłoszonych zadań - od 4 stycznia do 29 stycznia 2016 r.

1. Weryfikacji zgłoszonych zadań dokonuje Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku powołana przez Burmistrza Miastka.

2. Komisja ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 przeprowadza weryfikację zgłoszonych zadań pod względem formalno - prawnym, gospodarności i wykonalności oraz dokonuje oceny realności przedłożonej kalkulacji szacunkowego kosztu realizacji zgłoszonego zadania wraz ze wskazaniem sugerowanych korekt w celu urzeczywistnienia kalkulacji.

3. Kryteria formalno - prawne weryfikacji przez Komisję zgłoszonych zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku:
- właściwy formularz zgłoszenia zadania złożony przez uprawnione osoby lub jednostki bądź organizacje pozarządowe w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- wykaz co najmniej dwudziestu osób, które ukończyły 16 rok życia, popierających zgłoszone zadanie,
- koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie nieprzekraczającej 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- termin realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- zgłaszane zadania dotyczące wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
- zgłaszane zadania mieszczące się w kompetencjach Gminy Miastko, z wyłączeniem zgłaszania zadań dotyczących wykonania dokumentacji technicznej,
- zgłaszane zadanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Odrzuceniu podlegają zadania, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 i 2.

5. Komisja może pozytywnie zweryfikować poszczególne zadania zgłoszone do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku w oparciu o sporządzoną własną kalkulację szacunkowego kosztu realizacji danego zadania.

6. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących zgłoszonego zadania.

7. Komisja może w uzasadnionych przypadkach dopuścić do uzupełnienia zgłoszenia zadania w wyznaczonym terminie.

8. Ingerowanie w zakres zgłoszonego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, w tym zmiany miejsca realizacji, bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą wnioskodawcy.

9. Decyzja o odrzuceniu zgłoszonego zadania podejmowana jest przez Komisję w uzgodnieniu z Burmistrzem Miastka zwykłą większością głosów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

10. Informacja o pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanych zadaniach zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku w terminie od 01 do 05 lutego 2016 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 27-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:10:49