Zgłaszanie zadań

Zgłaszanie zadań - od 1 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

1. Zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko może dokonać:
a) każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia,
b) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Miastka na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) zarząd osiedla,
d) rada sołecka.

2. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkowego kosztu jego realizacji.

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100).

4. Termin realizacji zgłoszonego zadania w okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku.

5. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miastko, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec Gminy Miastko może poprzeć więcej niż jedno zgłoszenie zadania.

6. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku.

7. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko, za wyjątkiem opracowania dokumentacji technicznej.

8. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

9. Wypełnione formularze zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku wraz ze stosownymi załącznikami składa się w wersji pisemnej, osobiście lub korespondencyjnie, w Urzędzie Miejskim w Miastku, bądź przesyła się je w wersji elektronicznej na adres e-mail: fundusze@um.miastko.pl w terminie od 01 do 31 grudnia 2015 roku. Liczy się data faktycznego wpływu zgłoszenia, nie data stempla pocztowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 27-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:10:17