Uchwała Rady

UCHWAŁA Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§1.

  1. Określa się zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku.
  2. Zasady i tryb realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§2.

  1. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku przeznacza się z budżetu Gminy Miastko na 2016 rok środki finansowe do kwoty 300.000 złotych (słownie: trzystu tysięcy złotych 00/100).
  2. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko
    w 2016 roku nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100), a data zakończenia realizacji zgłoszonego zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2016 roku.


§3.

Wzór formularza zgłoszenia zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4.

Wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.

Wzór karty do głosowania na zadania zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§6.

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§7.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku oraz do określenia regulaminu działania Komisji.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 27-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:09:11