Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 20 maja 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
zmiany uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2011 w sprawie nadania statutów jednostkom pomocyjnym Gminy Miastko - sołectwom 2016-05-17 14:13:28
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 74/vi/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 7 8 lipca 2011 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomicniczym Gminy Miastko - osiedlom. 2016-05-17 11:28:03
projekt uchwały w sprawie programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lta 2014 - 2020 2016-05-16 15:37:45
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie podziału sołectwa Role - Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role ? Wiatrołom i sołectwo Żabno ? 2016-05-16 15:11:09
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 2016-05-16 15:03:06
projekt uchwaly w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2016-05-16 15:01:05
projekt uchwaly w sprswie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4 i 83.5 m. Miastka oraz w obrębie Przęsin gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-05-16 14:59:58
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252/4, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-05-16 14:58:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252/3, położonej w obrębie 83/1 m.Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-05-16 14:56:46
projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-05-16 14:55:12
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Miastko w drodze komunalizacji, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 402/16, położonej w obr. Pasieka, gm. Miastko. 2016-05-16 14:53:19
projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017r 2016-05-16 14:49:58
projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-05-16 14:44:43
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2016-05-16 14:43:50
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-05-16 14:42:22