Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 marca 2016 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-03-10 11:36:04
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2015 ? 2020 2016-03-10 11:34:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - (dot. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 80.000,-zł na sfinansowanie realizacji zadania pn.: ? Opracowanie dokumentacji Studium Wykonalności dla utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Energetycznego w Gminie Miastko? 2016-03-10 11:31:14
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ? (dot. zaciągnięcia pożyczki do kwoty 100.000, - zł na sfinansowanie realizacji zadania pn.:?Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci projektu budowlanego, dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i studium wykonalności dla inwestycji pn. modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z budową kotłowni na biomasę z kogeneracją w miejscowości Miastko. 2016-03-10 10:49:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych ( na odcinku Bobięcino - Kamnica -- Wołcza Wielka ) . 2016-03-10 10:45:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości Słosinko w Gminie Miastko ? 2016-03-10 10:42:19
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Słosinko na lata 2016 ? 2025 2016-03-10 10:37:51
Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pasieka na lata 2016 ? 202 2016-03-10 10:35:53
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 165, położonej w obr. Świerzenko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na rzecz Powiatu Bytowskiego 2016-03-10 10:32:46
ptrojekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miastko na nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 543 o obrębie 83/2 m. Miastko 2016-03-10 10:30:50
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działek, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Świeszyno, Głodowo i Wołcza Mała gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-03-10 10:26:41
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miastko zamieszkałych poza obwodem tych szkół - 2016-03-10 10:24:27
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku . 2016-03-10 10:18:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2016 r. 2016-03-10 10:07:03