Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA. 0002.10.2011

 

Zawiadamiam,  że  na dzień  25 listopada  2011 r., o godz.  9.00 zwołuję X/2011  posiedzenie   Rady  Miejskiej   w Miastku  VI    kadencji, które  odbędzie się w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie protokołu   Nr  IX/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 października  2011  roku.
3.      Powołanie sekretarza obrad.
4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.      Ustalenie porządku posiedzenia.
6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7.      Interpelacje i zapytania.
8.      Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok,
8.2. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko,
8.3. podatku od nieruchomości w Gminie Miastko,
8.4. opłaty targowej w Gminie Miastko,
8.5. podatku od środków transportowych w Gminie Miastko,
8.6. zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
8.7. zmiany Uchwały Nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia  strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania,
8.8. zmiany Uchwały Nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania,
8.9.odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko (dot. dz. gruntu ozn. nr 421/1, położonej w obrębie Słosinko),
8.10.nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (dot.nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Powiatu Bytowskiego do zasobów komunalnych dz. ozn. nr 3/24 i 3/25 , położonych w obrębie 83/4 m. Miastko),
8.11.przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”,
8.12.zmiany załącznika do Uchwały Nr 25/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie przyjęcia programu pt. „Koncepcja techniczno - ekonomiczna gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Miastko”,
8.13.odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad  X sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 17-11-2011 10:25:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 16-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 17-11-2011 10:25:51