Projekty uchwał na XVI posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 23.10.2015 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Miastku. 2015-10-22 12:53:47
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2016-2019. 2015-10-21 13:30:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pt."Plan uciepłownienia m. Miastko woj. pomorskie" na lata 2015 - 2025 2015-10-20 16:54:41
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pt. "Koncepcja modernizacji źródła ciepła ZEC Miastko" 2015-10-20 16:27:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów 2015-10-20 16:24:56
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miastko do opracowania "Lokalnego Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla Gminy Miastko" 2015-10-20 16:22:09
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z Fundacji Lokalna Grupa Działania "WRZECIONO" 2015-10-20 16:19:46
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania 2015-10-20 16:18:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 131/4, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-10-20 15:55:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko 2015-10-20 15:54:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" 2015-10-20 15:52:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do Związku Gmin Pomorskich 2015-10-20 15:50:18
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko 2015-10-20 15:48:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego ? edycja 2015? 2015-10-20 15:47:16
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Miastko. 2015-10-20 15:42:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miastko" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020 2015-10-20 15:39:00