Projekty uchwał na XIV posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 28.08.2015 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko 2015-08-24 14:47:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych 2015-08-21 12:57:02
Projek uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-08-21 12:52:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-08-21 12:50:39
Projekt uchwały w sprawie współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 2015-08-21 12:48:26
Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku 2015-08-21 12:39:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do inicjatywy pod nazwą ?Porozumienie między Burmistrzami? dla zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym 2015-08-21 12:36:26
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku 2015-08-21 12:34:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/7, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-08-21 12:32:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 95, położonej w obrębie Gatka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-08-21 12:29:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno ? Szydlice działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/4, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-08-21 12:25:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokali mieszkalnych do zasobu Gminy Miastko od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 2015-08-21 12:23:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa ? Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ? Nadleśnictwo Dretyń 2015-08-21 12:20:21
Prijekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa ? Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ? Nadleśnictwo Miastko 2015-08-21 12:17:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 2015-08-21 12:12:23
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-08-21 12:00:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej 2015-08-21 11:58:23