Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miastku.

Załącznik do Zarządzenia Nr62  /VII /2015

                             Burmistrza Miastka z dnia  21.04. 2015r.   

 

 

 

 

Burmistrz Miastka

      ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy

       społecznej obejmującego prowadzenie ośrodka wsparcia -

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w Miastku

 

Rodzaj zadania

 1. Zadanie obejmuje prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.06.2015r.  do 31.05. 2020 r.        
 2. Środowiskowy dom samopomocy winien być prowadzony zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.   w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586), oraz obowiązującymi standardami.

 

Wysokość dotacji na realizację zadania

Zadanie finansowane będzie częściowo ze środków Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i Urzędu Miejskiego w Miastku.

Na jednego uczestnika domu przekazywana będzie dotacja w wysokości 1050 zł brutto miesięcznie.

 

Warunki przyznawania dotacji

Warunkiem przyznania dotacji będzie świadczenie usług polegających na :

 1. stworzeniu warunków do wielogodzinnego przebywania w domu,
 2. zapewnieniu wyżywienia w postaci jednego ciepłego posiłku dziennie,
 3. nauce samodzielności w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,
 4. prowadzeniu terapii zajęciowej,
 5. prowadzeniu rehabilitacji ruchowej.
 6. umożliwieniu uczestnictwa w życiu społecznym gminy.

Szczegółowe warunki przyznawania dotacji celowej na realizację zadania i tryb płatności zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 51 c. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 163).

 

Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w okresie 5 lat od zawarcia umowy.

Realizacja zadania odbywać się będzie w lokalu mieszczącym się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku przy ulicy M. Konopnickiej 12 dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i odpowiednio wyposażonym.

 

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 20 maja 2015 r. w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku przy ul. M. Konopnickiej 12, pokój nr 5,  do godz. 12.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej “Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego domu samopomocy”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie lub data stempla pocztowego.

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1) Do konkursu mogą przystąpić :

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  w zakresie pomocy społecznej.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2015 r. o godz. 1215 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, przy ul. M. Konopnickiej 12.

3) Ofertę realizacji zadania  należy złożyć na druku, którego wzór ustalono w załączniku

  do   rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r., Nr 6 poz. 25).

    Wzór oferty można odebrać w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka     

    Pomocy Społecznej w Miastku, przy ul. M. Konopnickiej 12.

4) Oferta winna zawierać :

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,

 

 

     którego dotyczy zadanie.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest zamieszczenie w niej informacji wymienionych w  pkt 4, dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego  z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Przy rozstrzygnięciu konkursu będą stosowane następujące kryteria :

 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – 70%
 • oczekiwana miesięczna wysokość dotacji na 1 uczestnika – 10%
 • zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskiwanych z innych źródeł  na realizację zadania – 20%.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, a także oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miastka, który dokonuje wyboru najlepszej oferty uwzględniając ocenę zespołu opiniującego.

Burmistrz zastrzega prawo unieważnienia lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Informacje dodatkowe

W roku 2014r. Urząd Miejski realizował zadanie polegające na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku przy udziale Fundacji “Sprawni Inaczej” w Gdańsku, Oddział w Kościerzynie.

Koszt realizacji zadania w 2014 r. wyniósł 436.320,00 zł w tym ze środków własnych gminy 17.700,00 zł.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.pdf (PDF, 14KB) 2015-04-24 15:28:15 275 razy
2 Burmistrz Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi..pdf (PDF, 14KB) 2015-04-23 15:14:57 39 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 23-04-2015 15:14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 23-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 12:12:21