Wydział Rozwoju Gospodarczego

1. Naczelnik Wydziału,
2. Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji,
3. Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i gospodarowania mieniem komunalnym,
4. Stanowisko ds. obsługi inwestorów zewnętrznych,
5. Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
6. Stanowisko ds. ochrony środowiska,
7. Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i terenów zielonych,
8. Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,
9. Stanowisko ds. gospodarki odpadami,
10. Referat pozyskiwania funduszy zewnętrznych - kierownik
11. Wieloosobowe stanowisko ds. programów rozwojowych i pozyskiwania środków.

 Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

 1. w zakresie obsługi inwestorów:
  1) rozwój partnerstwa gospodarczego i sieci współpracy poprzez:
  a) przygotowywanie i kreowanie wstępnych koncepcji projektów partnerskich,
  b) przygotowywanie analiz, opracowań i dokumentacji przetargowych, konkursowych,
  c) monitoring procesu realizacji projektów partnerskich, ich harmonogramu i zakresu rzeczowego,
  d) koordynowanie i zarządzanie ryzykiem projektów partnerskich z udziałem Gminy,
  e) współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego,
  f) standaryzację procedur przygotowywania i nadzoru projektów partnerskich,
  g) realizację programów Strategii Rozwoju Gminy Miastko,
 2. budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:
  a) przygotowywanie informacji dotyczących zasad działalności gospodarczej w Gminie,
  b) przygotowywanie i prowadzenie projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości w Miastku,
  c) promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Miastka,
  d) upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o możliwej do uzyskania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie przedsiębiorstw,
  e) przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorców,
 3. pomoc w tworzeniu się organizacji przedsiębiorców  oraz dalsza z nimi współpraca,
 4. współpraca ze środowiskiem gospodarczym wspierającym przedsiębiorczość w Gminie;
 5. w zakresie planowania przestrzennego i ochrony zabytków:
  a) tworzenie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy,
  b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla wnioskodawców i stron postępowania,
  c) opiniowanie pod względem urbanistyczno - architektonicznym i artystycznym projektów dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do miejsc publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
  d) współpraca z jednostkami publicznymi i samorządowymi w zakresie ochrony środowiska w związku z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko,
  e) prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem miejsko-gminnych obiektów zabytkowych;
 6. w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
 7. koordynacja prac  i współtworzenie Strategii Rozwoju Gminy Miastko, jej monitorowanie i aktualizacja zgodnie z jej wytycznymi,
 8. koordynacja prac  i współtworzenie programów i planów gospodarczych wynikających z w/w Strategii, monitorowanie i aktualizacja tych programów zgodnie z ich wytycznymi,
 9. współpraca z mediami w zakresie promocji  dokumentów strategicznych,
 10. stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych i koordynowanie nawiązywania współpracy gospodarczej Gminy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 11. zbieranie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji Gminy,
 12. współpraca z lokalnymi grupami działania i innymi jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy UE i realizacji wspólnych przedsięwzięć ,
 13. pomoc doradcza dla w/w instytucji w pozyskiwaniu środków  zewnętrznych na ich działalność statutową,
 14. sporządzanie studiów wykonalności oraz biznesplanów do wniosków dotyczących pozyskania środków zewnętrznych przez Gminę,
 15. współpraca w przygotowaniu dokumentacji i prowadzenie rozliczenia finansowego inwestycji współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,
 16. inicjowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i promocyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z lokalnymi grupami działania i lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi,
 17. organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych, jednostek pomocniczych gminy, placówek oświatowych oraz lokalnych przedsiębiorców z terenu Gminy,
 18. przygotowywanie  i przestawienie własnych prezentacji na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze  oraz osoby fizyczne,
 19. pozyskiwanie zewnętrznych (europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych  przeznaczonych na realizację zadań gminy,

współudział w pracach związanych z opracowywaniem/aktualizacją programów/planów strategicznych i rozwojowych Gminy, związków gminnych/ stowarzyszeń/ fundacji, do których należy Gmina;

w zakresie realizacji inwestycji:
1) planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów kapitalnych,
2) współudział w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy w zakresie realizacji inwestycji gminnych,
3) prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych określonych w budżecie Gminy,
4) prowadzenie inwestycji budowlanych realizowanych przez Gminę ze środków finansowych funduszu sołeckiego,
5) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i przekazanie zakończonej inwestycji dla użytkownika,
6) prowadzenie spraw związanych z gwarancją dla zrealizowanych inwestycji,
7) pomoc przy przygotowywaniu remontów i inwestycji wykonywanych przez inne wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy,
8) przygotowywanie danych do sporządzania kosztorysów inwestorskich, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
9) przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniami o dysponowaniu gruntem do celów budowlanych, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
10) przygotowywanie wniosków o wydanie warunków lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, dla inwestycji prowadzonych przez wydział,
11) przygotowywanie wniosków w celu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego w zakresie prowadzonych inwestycji gminnych,
12) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania i realizacji inwestycji,
13) przygotowywanie wniosku o rozpoczęcie procedury przetargowej i udział w przetargach na wykonawstwo prac projektowych, robót remontowych i inwestycji,
14) przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji,
15) zlecanie zastępstwa inwestycyjnego,
16) przygotowywanie dokumentów i zgłaszanie realizacji inwestycji do nadzoru budowlanego,
17) nadzorowanie i współpraca z nadzorem inwestorskim w procesie realizacji inwestycji,
18) uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie inwestycji,
19) przygotowywanie rozliczeń inwestycji w celu przekazania lub wprowadzenia na stan ewidencyjny środków trwałych Gminy,
20) współudział w rozliczaniu wniosków, w ramach których Gmina otrzymała dotację na realizowane inwestycje;

w zakresie funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej:
1) zarządzanie funduszem sołeckim,
2) prowadzenie remontów i inwestycji na mieniu komunalnym powierzonym sołectwom Gminy,
3) dokonywanie odbioru rzeczowo – finansowego wykonywanych robót budowlanych i dostaw;
4) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne na terenie Gminy, a w szczególności spraw dotyczących:
a) dzierżaw i najmu nieruchomości,
b) sprzedaży i zamian nieruchomości,
c) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i inne formy użytkowania,
d) uwłaszczania i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, realizacji prawa pierwokupu i odkupu,
e) zakładania i uzgadniania treści ksiąg wieczystych,
f) uzgadniania zapisów w ewidencji gruntów i zapisów hipotecznych kontroli zagospodarowania, w tym kontroli wykorzystania

5) nieruchomości, prowadzenia akt nieruchomości, prowadzenia rejestrów:
a) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
b) prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń i nabywania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego, w tym prowadzenie rejestru nabytych nieruchomości,
c) prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi, scalaniem i wymianą gruntów oraz rozgraniczeniami nieruchomości,
d) prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich,
e) prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości, nazewnictwem miejscowości, ulic i placów,
f) szacowania mienia i podziałów geodezyjnych,

w zakresie gruntów rolnych i  leśnych, leśnictwa i łowiectwa:
1) prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych,
2) pielęgnacja i utrzymanie parków miejskich i terenów zielonych,
3) prowadzenia spraw dotyczących szkód łowieckich, opiniowania planów łowieckich,
4) wspieranie wiedzy i postępu rolniczego,
5) prowadzenie melioracji gruntów gminnych.

realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody:
1) wydawanie zezwoleń  lub naliczanie kar za usuwanie drzew i krzewów,
2) wprowadzanie szczególnych form ochrony przyrody i jej popularyzacja,
3) opracowywanie gminnych programów ochrony przyrody,
4) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
5) ustanawianie terenów zieleni miejskiej i zieleni na obszarach wsi.

realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:
1) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,
2) reagowanie na znęcanie się nad zwierzętami,
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
4) zapobieganie i zwalczanie chorób zwierzęcych.

realizacja zadań w zakresie rolnictwa:
1) zwalczanie chorób, szkodników i chwastów w uprawach polowych,
2) szacowania szkód w uprawach rolnych, w przypadkach klęsk żywiołowych,
3) prowadzenie gminnego konkursu Wieś Roku oraz innymi konkursów rolniczych,
4) prowadzenie akt gospodarstw rolnych i rejestru właścicieli nieruchomości,
5) współpraca w zakresie organizacji spisów rolnych.

realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce odpadami oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie:
1) prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i przyjmowanie korekt,
2) prowadzenie elektronicznego rejestru opłat,
3) prowadzenie postępowań w sprawie wymiaru w/w opłat,
4) przygotowywanie sprawozdań i niezbędnych analiz,
5) prowadzenie ewidencji składowisk odpadów,
6) uzgadnianie i opiniowanie sposobu postępowania z odpadami,
7) kontrola i współpraca z innymi organami w zakresie prawidłowości  składowania  i postępowania z odpadami.

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska oraz Prawo geologiczne i górnicze:
1) prowadzenie wodno prawnych  w ramach korzystania z cudzej wody,
2) wydawanie decyzji  nakazujących przywrócenia do stanu poprzedniego poziomu wody w gruncie,
3) wydanie decyzji ustalających za odszkodowaniem przejść, przejazdów oraz miejsc do stałego korzystania z miejsc przybrzeżnych,
4) prowadzenie aktualizacji i realizacji programów ochrony środowiska,
5) uzgadnianie i opiniowanie spraw dotyczących kopalin.

6) współpraca z innymi organami, agencjami i instytucjami, a zwłaszcza z ANR, ARiMR,    ARR, Powiatową Inspekcją Weterynarii, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Izbą  Rolniczą, Konserwatorem Przyrody w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań,

współpraca z  Zakładem Energetyki Cieplnej w Miastku Sp. z o.o., Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. oraz Zakładem Zagospodarowania Odpadów  Sierzno Sp. z o.o. w zakresie :
1) sprawowania nadzoru merytorycznego nad prowadzoną przez nich działalnością,
2) zarządzania i eksploatacji powierzonego im mienia komunalnego.

Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-05-2011 09:44:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 08-06-2015 15:28:54