Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

Burmistrz Miastka

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko

1. Przystąpić do konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka 

    Kultury w Miastku może osoba, która spełnia następujące wymagania:

     Niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie

    b) pełna zdolność do czynności prawnych

    c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

    d) nieposzlakowana opinia

    e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub za przestępstwo skarbowe

    f) korzystanie z pełni praw publicznych

    g) wykształcenie wyższe magisterskie preferowane wykształcenie o kierunku artystycznym, kulturoznawstwo, animacja kultury, zarządzanie,

        ekonomia.

     h) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy w instytucjach kultury lub urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej lub w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalną

   2. Wymagania pożądane:

   a) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych

   b) umiejętność obsługi komputera

   c) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej

   d) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, aktów prawnych związanych z działalnością instytucji kultury

    e) wysoka kultura osobista

    f) odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność zarządzania zespołem

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. kierowanie pracą Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku i reprezentowanie go na zewnątrz
  2. wykonywanie zadań określonych w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

   c) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku

   d) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy

   e) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań, określonymi w uchwale budżetowej miasta na dany rok

    f) gospodarowanie mieniem

    g) przedstawianie burmistrzowi planów rzeczowych i finansowych, programów, sprawozdań, informacji o działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

    h) współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działalność kulturalną

    i) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w świetlicach wiejskich

 

4. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny

    b) kwestionariusz osobowy

    c) CV

   d) pisemna, autorska koncepcja funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju ośrodka

   e) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

    f) kserokopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodowe

    g) zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;

    h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

    i) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

    j) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/

    k) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydata zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

    l) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim

    ł)  kserokopia dowodu osobistego

    m) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku”, w terminie do dnia  01.04.2015 r., do godz. 15.15

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2014.1182. jednolity tekst/, oraz ustawą z  dn. 21.XI.2008r. o pracownikach samorządowych - / Dz.U. 2014.1202. jednolity tekst/”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku
pod numerem telefonu 59 8570771.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru  bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 konkurs Dyrektor MGOK.pdf (PDF, 13KB) 2015-02-26 09:40:01 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 26-02-2015 09:40:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 26-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:50:30