Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

Burmistrz Miastka

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 3, 77-200 Miastko

1. Przystąpić do konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka 

    Kultury w Miastku może osoba, która spełnia następujące wymagania:

     Niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie

    b) pełna zdolność do czynności prawnych

    c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

    d) nieposzlakowana opinia

    e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub za przestępstwo skarbowe

    f) korzystanie z pełni praw publicznych

    g) wykształcenie wyższe magisterskie preferowane wykształcenie o kierunku artystycznym, kulturoznawstwo, animacja kultury, zarządzanie,

        ekonomia.

     h) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy w instytucjach kultury lub urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej lub w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalną

   2. Wymagania pożądane:

   a) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych

   b) umiejętność obsługi komputera

   c) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej

   d) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, aktów prawnych związanych z działalnością instytucji kultury

    e) wysoka kultura osobista

    f) odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność zarządzania zespołem

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. kierowanie pracą Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku i reprezentowanie go na zewnątrz
  2. wykonywanie zadań określonych w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

   c) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku

   d) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy

   e) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań, określonymi w uchwale budżetowej miasta na dany rok

    f) gospodarowanie mieniem

    g) przedstawianie burmistrzowi planów rzeczowych i finansowych, programów, sprawozdań, informacji o działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku

    h) współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działalność kulturalną

    i) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w świetlicach wiejskich

 

4. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny

    b) kwestionariusz osobowy

    c) CV

   d) pisemna, autorska koncepcja funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju ośrodka

   e) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

    f) kserokopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodowe

    g) zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;

    h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

    i) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

    j) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/

    k) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydata zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

    l) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim

    ł)  kserokopia dowodu osobistego

    m) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku”, w terminie do dnia  01.04.2015 r., do godz. 15.15

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2014.1182. jednolity tekst/, oraz ustawą z  dn. 21.XI.2008r. o pracownikach samorządowych - / Dz.U. 2014.1202. jednolity tekst/”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku
pod numerem telefonu 59 8570771.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru  bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania

1 konkurs Dyrektor MGOK.pdf (PDF, 13KB) 2015-02-26 09:40:01 303 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 26-02-2015 09:40:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 26-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:50:30