Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27.02.2015 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2015-02-24 10:37:11
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie jednostki budżetowej pn. "Zarząd Mienia Komunalnego" w Miastku 2015-02-24 10:38:27
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2015-02-24 10:39:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania 2015-02-24 10:41:34
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy 2015-02-24 10:43:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno-Szydlice działki numer 149, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-02-24 10:48:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 56/2, położonej w obrębie Świeszyno, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-02-24 10:50:52
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej 2015-02-24 10:53:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2014-2016" 2015-02-24 11:06:24
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miastka 2015-02-24 11:13:55
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miastka 2015-02-24 11:16:57