Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Podlaskiej - WGN.6840.2.11.2014.AMK

Sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej  w  Miastku  przy  ul. Podlaskiej, w  obrębie  83/1 m. Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 122/1 i 123/1 o łącznej powierzchni  2488 m2.

Dla  nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00004344/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku.

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. użytkowej 70,91 m2 oraz dwoma budynkami magazynowymi o pow. użytkowej 105 i 206 m2.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium wskazuje przeznaczenie w/w działek jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA   WYWOŁAWCZA   NIERUCHOMOŚCI  - 187.000,00 złotych

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  21 listopada 2014 roku  o  godz. 12.00

w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Miastku  ul. Grunwaldzka  1, pokój  nr 14.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości  10 %  ceny  wywoławczej  w gotówce  w   kasie  tut. urzędu , pokój  nr 3  lub  na  konto  Urzędu  Miejskiego Miastko BGŻ S.A.  Nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770,  najpóźniej  do  dnia 17 listopada 2014r. włącznie i okazania dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego przed otwarciem przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto urzędu.

Osobie , która  przetarg  wygrała  wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  sprzedaży , pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu.

W  przypadku  uchylenia  się  od  zawarcia  umowy  wadium  ulega  przepadkowi , a  przetarg  czyni  niebyłym.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w porozumieniu  z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 14.

Szczegółowych  informacji  o  przedmiocie  przetargu  udziela  Wydział  Rolnictwa ,  Gospodarki  Gruntami  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w  Miastku, pokój  nr 14 i 13  lub  telefonicznie , tel. 059 857- 0711 lub 059 857-0714.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 17-10-2014 14:29:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 17-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 17-10-2014 14:29:41