Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA. 0002.9.2014.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz rozdz.7 oddz. 2 § 59 ust.1 do statutu Gminy Miastko                    

Z W O Ł U J Ę

XXI posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 26 września 2014 roku, tj. piątek,  godz. 9:00, która odbędzie się w sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia
    29 sierpnia 2014 roku.

3. Ustalenie porządku obrad druk nr 192/XXI.

4. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji – druk
    nr 193/XXI.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014r. – druk
    nr 194/XXI.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

    7.1. udzielenia pomocy finansowej - druk nr 195/XXI,

    7.2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2014 rok – druk nr 196/XXI,

    7.3. zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku – druk
           nr 197/XXI,

    7.4. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o., 
           ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej   
           powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików    
           województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów
           i prezydentów miast zarządzonych na dzień 26 listopada 2014 r. – druk nr 198/XXI,

    7.5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 233/12 stanowiącej własność osób
           fizycznych do zasobów komunalnych Gminy Miastko – druk nr 199/XXI,

    7.6. obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko służebnością
           gruntową – druk nr 200/XXI,

    7.7. zniesienia statusu pomników przyrody – dwóch szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy,
           uznanych za pomniki przyrody Uchwałą Nr 66/XVI/99 Rady Gminy w Trzebielinie
           z dnia 24 listopada 1999r.  – druk nr 201/XXI,

    7.8. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej – druk nr 202/XXI,

 

    7.9. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193124G dz. Nr 310/5 i 243/4 obręb Role –
           Żabno kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga
           publiczna – druk nr 203/XXI,

    7.10. przystąpienia Gminy Miastko do Narodowego Programu Przebudowy Dróg
           Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – druk nr 204/XXI,

    7.11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań
             oświaty, polegających na zapewnieniu transportu i opieki dla dzieci
             niepełnosprawnych – druk nr 205/XXI.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 22-09-2014 13:20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 22-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 22-09-2014 13:20:33