Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu pn. "Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w miejscowości Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
z informacjami o :

  1. wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4. terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)  zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane EKO – INSTAL Piotr Kuczkowski 77-143 Studzienice, ul. Osiedle Leśne 1

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 500/500

  1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
    w kryterium oceny ofert i łączną punktację  (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu
    o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

1.1.  Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjno Usługowo – Handlowe Roman Jereczek, Mądrzechowo, ul.    Kościerska 5, 77-100 Bytów  -  487,45 pkt,

1.2. HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane spółka jawna, 77-200 Miastko, ul. Dworcowa 16

      -  404,25 pkt

2. Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 03-09-2014 09:57:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 03-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 03-09-2014 09:57:05