Konkurs na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego pn. Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

           Miastko 1 lipca 2014 r.

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników  Spółki  Prawa Handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego
Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

 reprezentowane przez Burmistrza Miastka 
zaprasza do składania ofert na kandydatów na członków Rady Nadzorczej

  Spółki  Prawa Handlowego  z udziałem jednostki samorządu terytorialnego pn.

Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

Firma i siedziba spółki:

Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

77 – 200 Miastko ul. Wybickiego 30

 

Podstawowy przedmiot działalności Spółki:  prowadzenie działalności  związanej
w szczególności z usługami medycznymi.
Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywana do powołania: 3

1.    Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki powinien spełnić następujące wymagania.

Wymagania konieczne:

 1. zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych, o których mowa
  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń
   iegzaminów dla kandydatów rad nadzorczych spółek, w których Skarb państwa jestjedynym akcjonariuszem(Dz.U. nr 198, poz. 2038 ze zm.) lub posiada uprawnienia,
  o których mowa w § 5 pkt. 2 i 3 ww. rozporządzenia
 2. brak ograniczeń lub zakazu zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej
  w spółkach handlowych, określonych w przepisach prawa

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą w branży medycznej.

2.Wymagane  dokumenty :

Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia:
1.zgłoszenia do udziału w konkursie
2.CV,
3. oświadczeń dot. informacji zawartych w pkt. 8,
4.zaświadczenia (kopia) o uprawnieniach członka rady nadzorczej, oświadczenie   
 o niekaralności.

      3.   Zgłoszenia i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie  
w  terminie do dnia 25 lica 2014 r.na adres:

Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1   77-200 Miastko

z dopiskiem Nadzorcza – Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.- Nabór”

 

 4. Bez rozpoznania pozostawia się:

 1. oferty, które wypłynęły po terminie,
 2. oferty, które nie spełniają wymogów formalnych.

 5. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.

 6. Osoba wskazana przez Burmistrza Miastka  na członka Rady Nadzorczej spółki handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, urodzona przed  dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do Rady Nadzorczej, zobowiązana jest do złożenia Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwapaństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów(Dz. U. z 2007 Nr 63, poz. 425 ze zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

7.  Burmistrz Miastka  może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne nie wyłaniając kandydata.

8. Informację uzupełniające:

 1. kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
 2. kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, o której mowa w art. 1 pkt. 4-7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000
   Nr 26, poz. 306)
 3. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 9. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Osoba upoważniona do kontaktu: Jan Gajo – Sekretarz Miastka , tel. 59 857 07 70

 

                                                                                                    Burmistrz Miastka
                                                                                                       Roman Ramion 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 01-07-2014 12:41:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 01-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:51:43