Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.6.2014.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozdz.7 oddz. 2 § 59 ust.1 do statutu Gminy Miastko  XVIII zwołuję posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 26 czerwca 2014 roku,
tj. czwartek,
 godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia
    23 maja 2014 roku.

3. Ustalenie porządku obrad – druk nr XVIII/146/2014

4. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
      za 2013 rok - druk nr XVIII/147/2014.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku za 2013 rok --
    druk nr XVIII/148/2014.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Miastku za 2013 rok
    druk nr XVIII/149/2014
.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku
      za 2013 rok – druk nr XVIII/150/2014.

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Miastku za 2013 rok – druk nr XVIII/151/2014.

11. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek oświatowych za 2013 rok – druk     
      nr XVIII/152/2014
.

12. Przyjęcie informacji Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowego;

      a) Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku Sp. z o.o.– druk nr XVIII/153/2014,

      b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.– druk nr XVIII/154/2014,

      c) Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.– druk nr XVIII/155/2014,

      d) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. – druk nr XVIII/156/2014

13. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy    
      Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
       ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013
       druk nr XVIII/157/2014
.
14. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miastka z wykonania budżetu Gminy Miastko
      za 2013 rok;

    a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok
        druk nr XVIII/158/2014
,

    b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu

        z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miastko za 2013 rok – druk nr XVIII/159/2014,
    c/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku opinii o wykonaniu
        budżetu z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka
        druk nr XVIII/160/2014
,

    d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku
        Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku – druk nr XVIII/161/2014,

    e/ dyskusja w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka z realizacji budżetu
        za 2013 rok,

    f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko
        za 2013 rok – druk nr XVIII/162/2014,

    g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium
        za 2013 rok – druk nr XVIII/163/2014.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

    15.1. udzielenie pomocy finansowej – druk nr XVIII/164/2014,

    15.2. przystąpienie Gminy Miastko do wspólnej realizacji z Samorządem Województwa
             Pomorskiego przedsięwzięcia, dotyczącego remontu ul. Koszalińskiej w Miastku
             w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 – druk nr XVIII/165/2014,

    15.3. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok – druk nr XVIII/166/2014,

    15.4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na
             rzecz ich najemców (dot. lokalu nr 2 przy ul. Kolejowej 11, lokalu nr 7 przy
             ul. Podlaskiej 14) – druk nr XVIII/167/2014,

    15.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka  
             nr 122/1 i 123/1 – druk nr XVIII/168/2014,

    15.6. wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy działek numer 20 i 21 położonych
             w obrębie Świeszyno i działki numer 18, położonej w obrębie Przęsin – druk       
             nr XVIII/169/2014
,

    15.7. wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy garaży przy ul. Kolejowej
             i Stolarskiej – druk nr XVIII/170/2014,

    15.8. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 238/1, stanowiącej własność Gminy Miastko,    
             na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – druk
             nr XVIII/171/2014
,

    15.9. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody –
             drzewa z gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody Uchwałą
             Nr 66/XVI/99 Rady Gminy w Trzebielinie z dnia 24 listopada 1999r. – druk   
             nr XVIII/172/2014

    15.10. ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miastko
               druk nr XVIII/173/2014
,

    15.11. likwidacji strefy płatnego parkowania na parkingu gminnym przy ul. Generała
               Wybickiego w Miastku – druk nr XVIII/174/2014.     

16. Odpowiedzi na interpelacje.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2014 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 16-06-2014 14:00:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 16-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 16-06-2014 14:00:45