Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA. 0002.5.2014.JW

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) oraz  rozdz. 7 oddz. 2 § 59 ust.1  statutu Gminy Miastko zwołuję XVII/2014  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie sięw dniu 23 maja  , tj. ( piątek  )  2014 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu Nr  XXXVII/2014  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 marca 2014 roku.

3.      Przedstawienie  porządku obrad sesji oraz jego zmiany – druk nr 121/XVII.

4.      Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym- druk nr  122/XVII.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów:

6.1.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok -  druk nr 123/XVII,

6.2. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy – (dot. lokalu mieszkalnego nr 41 na rzecz jego najemcy w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 1) – druk nr 124/XVII,

6.3.wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 831/2 i 417/9, stanowiących własność Gminy Miastko, na  poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – (ozn. jako dz.  nr 293/13 i 306, poł. w obr.83/1 m.Miastko) – druk nr 125/XVII,

6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka numer 160, stanowiącej własność Gminy Miastko – (dot. dz.o pow.0,0585 ha, poł. w obr. Świerzenko) - druk nr 126/XVII,

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 219, stanowiącej własność Gminy Miastko – ( dot. dz. o pow. 0,10 ha, poł.w obr. Słosinko)  - druk nr 127/XVII,

6.6.  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 149 stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych do  zasobów komunalnych Gminy Miastko – (dot. dz.o pow. 0,0500 ha, poł. w obr. Kwisno) )  - druk nr 128/XVII,

6.7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 21/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko – (dot. działki  niezabudowanej o pow. 0,0600 ha, poł. w obr. Lubkowo) - druk nr 129/XVII,

6.8.  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miastko, położonej w obrębie Wiatrołom, gm. Miastko, na rzecz Skarbu Państwa  - Nadleśnictwa Trzebielino – ( dot. dz. ozn. nr 1/3 o pow. 0,99 ha i dz.ozn. nr 1/4 o pow. 0,91 ha z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarki leśnej) - druk nr 130/XVII,

6.9.wyrażenia  zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów -  druk nr 131/XVII,

6.10. zmiany Uchwały Nr XVI/137/2014 Rady Miejskiej Miastku z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -  druk nr 132/XVII,

6.11. zmiany Uchwały Nr 93/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach ewidencyjnych: Biała, Świerzenko, Świerzno w Gminie Miastko -  druk nr 133/XVII,

6.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko -  druk nr 134/XVII,

6.13. ustalenia opłat  za świadczenia  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miastko, wykraczające poza podstawę programową -  druk nr 135/XVII,

6.14.powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Wieś roku 2014 w Gminie Miastko” -  druk nr 136/XVII,

7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 rok ” -  druk nr 137/XVII.

8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok -  druk nr 138/XVII.

9. Przyjęcie Sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miastko -  druk nr 139/XVII.

10. Przyjęcie sprawozdania  Komendanta Straży Miejskiej w Miastku o stanie porządku na terenie Gminy Miastko -druk nr 140/XVII.

11. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko -druk nr 141/XVII.

12. Przyjęcie sprawozdania  Komendanta  Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko -druk nr 142/XVII.

13. Informacja o sytuacji na rynku pracy – PUP Filia Miastko -druk nr 143/XVII.

14.Informacja na temat gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym -druk nr 144/XVII.

15.Informacja Burmistrza o stanie przygotowań gminy do sezonu turystycznego 2014 r. -druk nr 145/XVII.

- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku,

- Biblioteki Publicznej w Miastku,

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku,

- Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji.

16. Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje.

17. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

18.Zamknięcie obrad  XVII  sesji w 2014 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI  kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 16-05-2014 08:41:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 16-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 16-05-2014 08:41:44