Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA. 0002.5.2014.JW

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) oraz  rozdz. 7 oddz. 2 § 59 ust.1  statutu Gminy Miastko zwołuję XVII/2014  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie sięw dniu 23 maja  , tj. ( piątek  )  2014 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu Nr  XXXVII/2014  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 marca 2014 roku.

3.      Przedstawienie  porządku obrad sesji oraz jego zmiany – druk nr 121/XVII.

4.      Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym- druk nr  122/XVII.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów:

6.1.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok -  druk nr 123/XVII,

6.2. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy – (dot. lokalu mieszkalnego nr 41 na rzecz jego najemcy w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 1) – druk nr 124/XVII,

6.3.wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 831/2 i 417/9, stanowiących własność Gminy Miastko, na  poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – (ozn. jako dz.  nr 293/13 i 306, poł. w obr.83/1 m.Miastko) – druk nr 125/XVII,

6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka numer 160, stanowiącej własność Gminy Miastko – (dot. dz.o pow.0,0585 ha, poł. w obr. Świerzenko) - druk nr 126/XVII,

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 219, stanowiącej własność Gminy Miastko – ( dot. dz. o pow. 0,10 ha, poł.w obr. Słosinko)  - druk nr 127/XVII,

6.6.  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 149 stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych do  zasobów komunalnych Gminy Miastko – (dot. dz.o pow. 0,0500 ha, poł. w obr. Kwisno) )  - druk nr 128/XVII,

6.7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 21/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko – (dot. działki  niezabudowanej o pow. 0,0600 ha, poł. w obr. Lubkowo) - druk nr 129/XVII,

6.8.  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miastko, położonej w obrębie Wiatrołom, gm. Miastko, na rzecz Skarbu Państwa  - Nadleśnictwa Trzebielino – ( dot. dz. ozn. nr 1/3 o pow. 0,99 ha i dz.ozn. nr 1/4 o pow. 0,91 ha z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarki leśnej) - druk nr 130/XVII,

6.9.wyrażenia  zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów -  druk nr 131/XVII,

6.10. zmiany Uchwały Nr XVI/137/2014 Rady Miejskiej Miastku z dn. 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -  druk nr 132/XVII,

6.11. zmiany Uchwały Nr 93/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach ewidencyjnych: Biała, Świerzenko, Świerzno w Gminie Miastko -  druk nr 133/XVII,

6.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko -  druk nr 134/XVII,

6.13. ustalenia opłat  za świadczenia  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miastko, wykraczające poza podstawę programową -  druk nr 135/XVII,

6.14.powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Wieś roku 2014 w Gminie Miastko” -  druk nr 136/XVII,

7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 rok ” -  druk nr 137/XVII.

8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok -  druk nr 138/XVII.

9. Przyjęcie Sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miastko -  druk nr 139/XVII.

10. Przyjęcie sprawozdania  Komendanta Straży Miejskiej w Miastku o stanie porządku na terenie Gminy Miastko -druk nr 140/XVII.

11. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko -druk nr 141/XVII.

12. Przyjęcie sprawozdania  Komendanta  Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko -druk nr 142/XVII.

13. Informacja o sytuacji na rynku pracy – PUP Filia Miastko -druk nr 143/XVII.

14.Informacja na temat gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym -druk nr 144/XVII.

15.Informacja Burmistrza o stanie przygotowań gminy do sezonu turystycznego 2014 r. -druk nr 145/XVII.

- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku,

- Biblioteki Publicznej w Miastku,

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku,

- Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji.

16. Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje.

17. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

18.Zamknięcie obrad  XVII  sesji w 2014 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI  kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 16-05-2014 08:41:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 16-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 16-05-2014 08:41:44