Burmistrz Miastka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu - WGN.6840.3.20.2013.2014.SG

Przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki numer 168, 71/3 i 546/8, położonych w obrębie Piaszczyna, gm. Miastko.

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki numer 168, 71/3 i  546/8,  gm. Miastko z uwagi  na to, że nieruchomość  stanowiąca przedmiot sprzedaży oznaczona jako działka numer 167/1, graniczy,  z powyższymi działkami, a  samodzielnie nie może być  przedmiotem sprzedaży.

Przedmiot przetargu

Niezabudowana działka gruntu (droga), oznaczona numerem 167/1, o  powierzchni 0,0204 ha, położona w obrębie Piaszczyna , gm. Miastko.

Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazuje działkę jako  teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.                              

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00018379/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

CENA WYWOŁAWCZA - 3.715,00 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości .

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2014r. o godz. 11.00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

- wpłata wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 11 kwietnia 2014 r. włącznie, w kasie tut. urzędu, pokój numer 3 lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastkuw BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu,

 - okazanie dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości stanowiących  działki numer 168, 71/3 i 546/8, położonych w obrębie Piaszczyna , gm. Miastko w pokoju nr 12 tut. urzędu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 10 kwietnia 2014r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Osobie, która przetarg wygrała wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całościplus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem  podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Wszelkich informacji o  przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 i 13 lub telefonicznie, tel. 857 07 12.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-03-2014 09:47:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Gurba 05-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-03-2014 09:47:19