Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.3.2014.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozdz.7 oddz. 2 § 59 ust.1  do statutu Gminy Miastko zwołuję   XV/2014 sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 28 lutego 2014 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 stycznia 2014 roku.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 98/XV).

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym – (druk nr 99/XV).

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów w sprawach:

   6.1. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 43 i 45, stanowiących własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - (druk nr 100/XV).,

   6.2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 805/1, stanowiącej własność Gminy Miastko – (druk nr 101/XV). ,

   6.3. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko służebnością gruntową (dot. działki nr 832, położonej w obrębie Pasieka) – (druk nr 102/XV),

   6.4. wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy  – (druk nr 103/XV),

   6.5. ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko oznaczonej numerem 567/1 – (druk nr 104/XV),

   6.6. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania - (druk nr 105/XV).

7. Sprawozdanie i prezentacja multimedialna z przeprowadzonej diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – Miastko 2013. 

8. Ocena wykonania gminnych programów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy przydomowych studni wierconych  – (druk nr 106/XV).

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

10. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

11. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Miastku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 24-02-2014 12:29:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 18-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 24-02-2014 12:29:53