Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WO.271.4.2011.AR

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Świadczenie usług przewozowych – dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku oraz przewóz uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2011/2012  pow. bytowski, woj. pomorskie”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z informacjami o:

1)     Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)     Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
3)     Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
4)     terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą:

Część (zadanie) nr 1

Oferta nr 2 - Firma „PIOTRANS” Przewozy Osobowe Piotr Reesmann, ul. Konst. 3 Maja 6/27, 77 – 200 Miastko,

Część (zadanie) nr 2

Oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Oświatowo – Usługowe Krystyna Hingst, Kamnica 1, 77 – 200 Miastko,

Część (zadanie) nr 3

Oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Oświatowo – Usługowe Krystyna Hingst, Kamnica 1, 77 – 200 Miastko,

Uzasadnienie wyboru
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację  (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

Część (zadanie) nr 2

Firma „PIOTRANS” Przewozy Osobowe Piotr Reesmann, ul. Konst. 3 Maja 6/27, 77 – 200 Miastko, –347,36 pkt       

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:
Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:
Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.
Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 01-09-2011 09:51:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 01-09-2011 09:51:47