Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.2.204.JW

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) oraz  rozdz. 7 oddz. 2 § 59 ust.1  statutu Gminy Miastko zwołuję XIV/2014  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 31 stycznia   , tj. (piątek)  2014 r. o godz. 9.00 w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołów  Nr  XXXIII/2013  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 2013 roku i Nr XXXIV z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 10 stycznia 2014 roku.

3.      Przedstawienie  porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 84/XIV).

4.      Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Miastka w okresie międzysesyjnym- (druk nr 85/XIV).

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów.

6.1. uchwalenia budżetu  Gminy Miastko na 2014 rok -  (druk nr 86/XIV),

6.2. wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Miastko na lata 2014 – 2020  -  (druk nr 87/XIV),

6.3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok -  (druk nr 88/XIV),  

6.4. Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na 2014 rok -  (druk nr 89/XIV),

6.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020- (druk nr 90/XIV),

6.6. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywania” na lata 2014 – 2020 -  (druk nr 91/XIV),

6.7. określenia  zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 -  (druk nr 92/XIV),

       6.8.  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastko na lata

       2014 – 2020 - (druk nr 93/XIV),

       6.9. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2014 rok - (druk nr 94/XIV),

6.10.przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na 2014 rok - (druk nr 95/XIV),

6.11. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2014 rok - (druk nr 96/XIV).

7. Sprawozdania  z działalności stałych komisji Rady za 2013 rok.

       8. Odpowiedzi  Burmistrza na interpelacje.

       9.  Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

      10. Zamknięcie obrad  XIV  sesji w 2013 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI  kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 20-01-2014 14:06:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 17-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 20-01-2014 14:06:42