Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na świadczenie usług w zakresie transportu medycznego, usług w Nocnej i Świątecznej Opiece POZ, usług na stanowisku dyspozytora oraz usług ratowniczych i pielęgniarskich na Izbie Przyjęć iOddziałach Szpitalnych Zarząd Szpitala Miejskiego (spółka z o.o. w organizacji) w Miastku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd

Szpitala Miejskiego (spółka z o.o. w organizacji)

w  Miastku

 

Ogłasza  konkurs na świadczenie usług

w zakresie transportu medycznego, usług w Nocnej i Świątecznej Opiece POZ, usług na stanowisku dyspozytora oraz usług ratowniczych i pielęgniarskich na Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych

zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 z późn. zmianami)


w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.


-  Materiały informacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta Miastko  do dnia, w którym upływa termin składania ofert.


- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu usług transportu sanitarnego, usług w Nocnej i Świątecznej Opiece POZ, usług na stanowisku dyspozytora oraz usług ratowniczych i pielęgniarskich na Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych” w sekretariacie Szpital Miejskiego w Miastku ul. Gen. Wybickiego 30.

- Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2013 r. o godz. 12.30

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert.

-Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, jego stronie internetowej oraz przesłana wszystkim Oferentom.
-Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.
-  W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
- Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Szpitala Miejskiego w Miastku , w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące jego rozstrzygnięcia.
-Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

 

OPIS ISTOTNYCH  WARUNKÓW KONKURSU OFERT

SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU SP. Z O.O.

77 – 200 MIASTKO, UL. GEN. WYBICKIEGO 30

 

 

świadczenie usług

w zakresie transportu medycznego, usług w Nocnej i Świątecznej Opiece POZ, usług na stanowisku dyspozytora oraz usług ratowniczych i pielęgniarskich na Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych

 

w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.  j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
 2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
  i sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697 z późn. zmianami);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami);
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów o usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zmianami);
 7. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657
  z późn. zmianami);
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niezbędnego podmiotom wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1728);
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729)

 

 1. Informacje
 2. Ilekroć mowa o:
  1. „Udzielającym zamówienia”– należy przez to rozumieć Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.
  2. „Przyjmującym Zamówienie”,„Oferent” – należy przez to rozumieć podmiot wykonujący działalność leczniczą, (lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny) i przystąpił do konkursu ofert

 

 1. Przygotowanie oferty
 2. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferent zobowiązany jest podać liczbę stron oferty.
 3. Oferent zamieści ofertę w  zaklejonej kopercie, która:
  1. będzie zaadresowana na adres podany w tytule oraz będzie posiadać oznaczenia: „Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie transportu medycznego, usług w Nocnej i Świątecznej Opiece POZ, usług na stanowisku dyspozytora oraz usług ratowniczych i pielęgniarskich na Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych
  2. oraz „Nie otwierać przed 27.12.2013 r.  przed godz.12:30”.
 4. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można ją było odesłać w przypadku jej opóźnienia.
 5. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Miastku do dnia 27.12.2013 r. do godz. 1200.
 6. Wszystkie oferty otrzymane przez Udzielającego zamówienie po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone Oferentom nie otwarte.
 7. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w punkcie III.

 

 1. Dokumenty wymagane w ofercie
 2. Oferta musi zawierać:
  1. Wypełniony Załącznik nr 1 – Druk oferty.
  2. Aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  3. Aktualny odpis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowegolub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Umowę spółki cywilnejlub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki w przypadku przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest spółka cywilna.
  5. Kserokopię dowoduzawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych lub oświadczenie, że zawrze umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego będzie obowiązywała umowa na świadczenia zdrowotne objęte niniejszym postępowaniem i przedstawi kopię  w/w polisy w dacie zawarcia umowy.
  6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz pełnionej funkcji w zespole wyjazdowym, zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie regulacjami.
  7. Wykaz pojazdów, którymi będą wykonywane świadczenia zdrowotne z zakresu transportu sanitarnego (marka, rok produkcji, typ pojazdu)
 3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia lub dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a) Oferenta.
 4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność  z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Oferenta lub osoby wymienione w ust. 5.
 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
 6. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
 7. W przypadku gdy Oferent nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta będzie zawierała braki formalne Komisja konkursowa wezwie go do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania wobec Przyjmującego zamówienie

Zamówienie dotyczy świadczeń zdrowotnych i obejmuje wykonanie usług w Szpitalu Miejskim w Miastku w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:

 

 

 

 

 

1.1.Świadczenia w zakresie usług transportu medycznego polegające na:

 • gotowości Karetki Transportowej z pełnym składem w dni powszednie od 8:00 – 18:00
 • w momencie kiedy obsada karetki będzie oczekiwała w gotowości może być wykorzystywana do innych prac w Szpitalu w zależności od potrzeb świadczeniodawcy.
 • Wymagane jest posiadanie własnego transportu spełniającego wymogi transportu medycznego oraz odpowiednich kwalifikacji
 • Stawka za godzinę pracy Karetki
 • Świadczenia w zakresie usług transportu medycznego dodatkowego
  • gotowości obsady dodatkowej Karetki Transportowej w przypadku gdy główna Karetka Transportowa będzie już użytkowana (w zależności od potrzeb kierowcy lub kierowcy i ratownika)
  • gotowości do obsługi głównej Karetki Transportowej w godzinach 18:00 – 8:00
  • świadczeniodawca oddaje w użytkowanie Karetkę marki Mercedes Sprinter rok produkcji 2001 – świadczeniobiorca ponosi wszelkie koszty związane z jej użytkowaniem
  • stawka za km przejechany przez Karetkę oraz odpowiednio stawka za godzinę pracy obsady
 • Świadczenie w zakresie obsługi transportu Lekarza POZ na wizyty domowe w ramach nocnej i świątecznej opieki POZ
  • gotowości karetki z kierowcą w godzinach:
  • 18:00 – 8:00 w dni powszednie
  • 8:00 – 8:00 w dni świąteczne, soboty i niedziele
  • stawka za km przejechany przez Karetkę oraz odpowiednio stawka za godzinę pracy obsady

 

 1. Świadczenie usług pielęgniarskich oraz ratowniczych w Izbie Przyjęć i Oddziałach Szpitalnych
  • Świadczenie usług pielęgniarskich/ratowniczych w systemie dwunastogodzinnym w godzinach 7:00 – 19:00, 19:00 – 7:00
  • Stawka za godzinę pracy

1.5. Świadczenie usług na stanowisku dyspozytora i pielęgniarki POZ.

 • Pełnienie usługi związanej z obsługą przyjmowania i realizacji dyspozycji transportu medycznego i wyjazdów Nocnej i Świątecznej Opieki POZ oraz na stanowisku pielęgniarki w Nocnej i Świątecznej Opiece POZ.
 • Usługi na stanowisku dyspozytora w systemie dwunastogodzinnym w godzinach 7:00 – 19:00, 19:00 – 7:00
 • Usługi na stanowisku pielęgniarki Nocnej i Świątecznej Opiece POZ w godzinach 18:00 – 8:00
 • Stawka za godzinę pracy

 

 

 1. Kryteria oceny ofert

 

 1. Udzielający zamówienia przy ocenie ofert będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
  1. Suma cen świadczeń– 100%
 2. Obliczanie wartości punktowej „cena” (C)

 

                                                                                     ∑C min (najniższa oferowana cena)

 C (wartość punktowa badanej oferty) =  ---------------------------------------------------  x 100

                                                                      ∑C ofer. (cena oferty badanej)

 

 1. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

 

 1. Termin związania ofertą
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 1. Termin składania  i otwarcia ofert
  1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Miastku do 27.12.2013 r. do godz. 12.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpiw Sekretariacie Szpitala Miejskiego w Miastkuw dniu 30.12.2013 r.
   o godz. 12.30.
 2. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 3. W części jawnej posiedzenia, na której mogą być obecni Oferenci nastąpi komisyjne:
  1. stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia oraz liczby otrzymanych ofert;
  2. ustalenie, które z nich spełniają wymagane warunki dotyczące prawidłowego zapakowania i oznaczenia, następnie ich otwarcie i odczytanie
  3. przyjęcie do protokołu zgłoszonych przez Oferentów wyjaśnień lub oświadczeń.
 4. W części zamkniętej posiedzenia, bez udziału Oferenta, komisja konkursowa:
  1. oceni, które oferty spełniają wymagania Udzielającego zamówienia;
  2. dokona wyboru oferty lub nie przyjmie żadnej z ofert.

 

 1. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących warunków zamówienia
  1. Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych  z Opisem Istotnych Warunków Konkursu Ofert, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres:

Szpital Miejski w Miastku Sp.z o.o. ul. Gen. Wybickiego 30 77-200 Miastko

 

 1. Czynności Komisji konkursowej
  1. Postępowanie prowadzi Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Szpitala Miejskiego w Miastku.
 2. Komisja konkursowa odrzuca ofertę:
  1. złożoną po terminie,
  2. zawierającą nieprawdziwe informacje,
  3. jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczeń opieki zdrowotnej,
  4. jeżeli zawiera rażąco niską procent cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  6. jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,
  7. jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  8. złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

 

 1. Ustalenia porządkowe
  1. Umowa na świadczenie zdrowotne podpisana będzie z tym Oferentem, którego oferta jest zgodna z niniejszym Opisem Istotnych Warunków Konkursu Ofert i będzie najkorzystniejsza w wyniku zastosowania kryterium opisanego w rozdziale V OIWKO.
  2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
  3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę (Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania).
  4. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
  5. Oferent składający nieprawdziwe oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej.
  6. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.
  7. Środki odwoławcze nie przysługują na:
   1. wybór trybu postępowania;
   2. niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie;
   3. unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. W toku postępowania, do czasu rozstrzygnięcia postępowania Oferent może w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od dnia dokonania zaskarżonej czynności złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest. Protest złożony po tym terminie nie podlega merytorycznemu rozpatrzeniu.
 3. Do czasu rozstrzygnięcia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.
 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu Udzielający zamówienia niezwłocznie zamieści na swojej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.
 6. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja konkursowa powtórzy zaskarżoną czynność.
 7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia zamieści w ciągu trzech dni na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie przy ulicy Generała Wybickiego 30 Miastko, a także powiadomi  pisemnie wszystkich Oferentów wskazując nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.
 8. Od rozstrzygnięcia postępowania Oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Szpitala Miejskiego w Miastku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne do czasu jego rozpatrzenia.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 10. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej unieważnia się, gdy:
  1. nie wpłynęła żadna oferta;
  2. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, chyba że z okoliczności wynika, iż na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert;
  3. odrzucono wszystkie oferty;
  4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
  5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik_nr_1_DRUK_OFERTY.pdf (PDF, 20KB) 2013-12-23 09:08:53 408 razy
2 Konkurs karetka.pdf (PDF, 91KB) 2013-12-20 15:26:32 1338 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 20-12-2013 15:26:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 20-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:52:04