Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko

Ogłoszenie.

 

Burmistrz Miastka ogłasza  nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko,  polegającego na prowadzeniu
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2014 r.

 

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

 

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie zostali wskazani przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie;

3)      nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

4)      mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego lub w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

5)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 12 grudnia 2013 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Miastka wybierze do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego bądź doświadczeniem w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział
w posiedzeniach Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze do prac komisji konkursowej

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisjach konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2014 r.”

 

 

 

 

Informacje o kandydacie

na członka Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzeniaplacówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2014 r.

 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej:

 

 

 

2. Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

 

 

2. Adres kontaktowy kandydata:

ul.

Telefon/fax:

 

Kod pocztowy:

 

Miejscowość:

Adres e-mail:

3. Informacja na temat doświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej w zakresie przygotowywania wniosków, realizacji projektów i działań na rzecz organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

 

 

     

 

Oświadczam, że:

 1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
 2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
 3. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art.24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Posiadam wymagane doświadczenie w zakresie działalności  organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Gminy Miejskiej Kraków.
 6. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych
  w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego.
 7. Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.

 

 

Podpis kandydata na członka komisji:

 

 

 

 

 

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej.[1]

 

 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu organizacji/podmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu organizacji/podmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu organizacji/podmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]              Organizacje/podmioty zgłaszające swojego kandydata na członka komisji nie muszą być tożsame z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone funkcje.

Załączniki do pobrania

1 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej.pdf (PDF, 81KB) 2013-11-19 14:18:55 314 razy
2 Załącznik do ogłoszenia.pdf (PDF, 13KB) 2013-11-19 14:18:55 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 19-11-2013 14:18:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:52:33