Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.9.2013.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 20 września 2013 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia  23 sierpnia 2013 roku.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany – (druk nr 12/IX).

4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat    wygasł – (druk nr 13/IX);

    a) złożenie ślubowania nowo wstępującego radnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego –     (druk nr 14/IX).

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym – (druk nr 15/IX).

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013r. -  (druk nr 16/IX).

9. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych – (druk nr 17/IX).

10. Informacja w sprawie stanu zasobów mieszkaniowych Gminy – (druk nr 18/IX).

11. Rozpatrzenie projektów uchwał i innych aktów oraz przyjęcie uchwał i innych aktów  w sprawach:

11.1. pozbawienia odcinaka drogi gminnej nr 193097G w miejscowości Zadry kategorii drogi   gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 19/IX)

11.2. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193097G w miejscowości Przęsin kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 20/IX),

11.3. pozbawienia odcinka drogi gminnej na 193055G w miejscowości Kamnica kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna –  (druk nr 21/IX),

11.4. pozbawienia odcinka drogi nr 193097G w miejscowości Świeszyno kategorii drogi  gminnej poprzez  wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 22/IX),

11.5. zmiany Uchwały Nr 74/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 lipca 2011 roku  w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko – osiedlom  – (druk nr 23/IX),

11.6. przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej –  (druk nr 24/IX),

11.7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem 63/2 (dot. działki gruntu położonej w Miastku przy ul. Kolejowej) – (druk nr 25/IX),

11.8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu oznaczonych numerami  63/1 i 64/2 (dot. działek gruntu położonych w Miastku przy ul. Kolejowej) –  (druk nr 26/IX),

11.9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu oznaczonej numerem  119/3 (dot. działki gruntu położonej w Miastku przy ul. Sportowej) – (druk nr 27/IX),

11.10.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. zamiany nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miastko na nieruchomości stanowiące własność Skarbu  Państwa będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Miastko) – (druk nr 28/IX),

11.11.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA –  DWORCOWA – MŁODZIEŻOWA – (druk nr 29/IX),

11.12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RONDO – (druk nr 30/IX),

10.13. pozbawienia odcinaka drogi gminnej nr 193103G w miejscowości Świerzno kategorii   drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 31/IX), 

10.14. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193103G w miejscowości Bobięcino kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna – (druk nr 32/IX), 

10.15. wyboru Przewodniczącego stałej komisji Rady Miejskiej w Miastku –(druk nr 33/IX).

11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

12. Wolne wnioski, komunikaty i informacje.

13. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 16-09-2013 11:17:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 16-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 16-09-2013 11:17:20