Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku

1. Przystąpić do konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku może osoba, która spełnia następujące wymagania:
a) obywatelstwo polskie
b) pełną zdolność do czynności prawnych
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
d) nieposzlakowana opinia
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
f) korzystanie z pełni praw publicznych
g) wykształcenie wyższe magisterskie preferowane wykształcenie bibliotekarskie, kulturoznawstwo, kulturalno-oświatowe, animacji kultury, lub studia wyższe magisterskie oraz podyplomowe studia bibliotekoznastwa
h) co najmniej 6 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy na stanowiskach bibliotekarskich w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach

2. Wymagania pożądane:
a) 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
b) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków  finansowych
c) umiejętność obsługi komputera
d) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej
e) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, aktów prawnych związanych z działalnością biblioteki
f) wysoka kultura osobista
g) odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność zarządzania zespołem

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie pracą Biblioteki Publicznej w Miastku i reprezentowanie jej na zewnątrz
b) wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz w statucie Biblioteki
c) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w  bibliotece
d) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między  poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy
e) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi do realizacji zadań Biblioteki, określonymi w uchwale budżetowej miasta na dany rok
f) gospodarowanie mieniem
g) przedstawianie burmistrzowi planów rzeczowych i finansowych, programów, sprawozdań, informacji o działalności Biblioteki
i) podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w sieci bibliotecznej
j) współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową
k) podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta, oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) kwestionariusz osobowy
c) CV
d) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej w Miastku,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (potwierdzone przez  kandydata za zgodność z oryginałem)
f) kserokopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodowe  (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
g) zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
h) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i do korzystania z  pełni praw publicznych  
i) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
j) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/
k) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydata zostanie skierowany na badania  lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/
l) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim
ł)  kserokopia dowodu osobistego
m) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku”, w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia  tj. od dnia 02.08.2013 r. do dnia  02.09.2013 r., do godz. 16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926  z późn.zm. / oraz ustawą z  dn. 21.XI.2008r. o pracownikach samorządowych - Dz.U. Nr 223 ,poz. 1458 z późn. zm/”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 59 857-20-81. 

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru  bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 02-08-2013 10:40:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 02-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:52:58