Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.7.2013.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 28 czerwca 2013 roku,  godz. 13:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.|
2. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2012 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku za 2012 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Miastku za 2012 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za 2012 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku za 2012 rok.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miastku za 2012 rok;
a) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012.
16. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek oświatowych za 2012 rok.
17. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miastka z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2012 rok;
a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miastko za 2012 rok,
c/ przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka,
d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku,
e/ dyskusja w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miastka z realizacji budżetu za 2012 rok,
f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2012 rok,
g/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2012 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
18.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,
18.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dot. nieruchomości  położonej w Miastku przy ul. Konstytucji 3 Maja, oz nr 106/6 i 106/9, o łącznej pow. 58 m2),
18.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dot. nieruchomości  położonej w Miastku przy ul. Generała Wybickiego, oz. nr 299/2 o pow. 286 m2),
18.4. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów,
18.5. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku,  ul. Bolesława Chrobrego 7 (dotychczasową nazwę szkoły zmienia się na: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku, ul. Bolesława Chrobrego 7).
19. Informacja Burmistrza o stanie przygotowań Gminy do wdrożenia programu gospodarki  odpadami komunalnymi.  
20. Odpowiedzi na interpelacje.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 24-06-2013 13:11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 18-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 24-06-2013 13:11:12