Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.6.2013.JW

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję  VI/2013  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 14 czerwca , tj. ( piątek  )  2013 r. o godz. 9.00 w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie protokołów  Nr  XXV/2013  z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 26  kwietnia   2013 roku i Nr XXVI/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 maja 2013 r.
3.      Powołanie sekretarza obrad.
4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.      Ustalenie porządku posiedzenia.
6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7.      Interpelacje i zapytania.
8.      Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1.udzielenia wsparcia finansowego (dla Powiatu Bytowskiego w formie dotacji celowych w wysokości łącznej 235.500,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika w m.: Miłocice, Kamnica, Trzcinno i Świerzno – Kawcze).
8.2.wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2013 r. ,
8.3. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Miastko dla zawodników osiągających  wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
8.4.przyjęcia strategii oświatowej Gminy Miastko na lata 2013 – 2018,
8.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miastko (dot.dz. gruntu ozn. nr 75/1 poł. w obr. Miłocice),
8.6.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki  gruntu stanowiącej własność Gminy Miastko (dot.dz. gruntu ozn. nr 142 poł. w obr. Gatka),
8.7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu stanowiących własność Gminy Miastko (dot.dz.gruntu poł. w obr. Pasieka, ozn. nr: 532, 533 i 534),
8.8.obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko służebnością gruntową  (dot. dz. ozn. nr 21/52, poł. w obr. Piaszczyna),
8.9. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu  udziału w nieruchomości zabudowanej  (dot. udziałów wynoszących 164/1000  części w nieruchomości zabudowanej, ozn. jako dz. nr 102/6, poł. w obr. Kamnica),
8.10. uznania za pomnik przyrody (dot. głazu narzutowego poł. na dz.nr 385 obr. geod. Wiatrołom).
8.11.Statutu Gminy Miastko.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2012 r.
10. Informacja o stanie przygotowań Gminy Miastko do sezonu turystycznego.
11.Ocena zasobów pomocy społecznej na 2012 r. dla Gminy Miastko.
12. Informacja o stanie środowiska w Gminie Miastko.
13. Sytuacja na rynku pracy w roku 2012 i prognoza na 2013 w Gminie Miastko.
14. Przyjęcie informacji Burmistrza Miastka o działalności spółek handlowych, w których Gmina Miastko jest udziałowcem.
15.Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad  VI  sesji w 2013 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 10-06-2013 12:19:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 06-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 10-06-2013 14:48:54