Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu i naborze na to stanowisko

 

1.          Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2.          Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkół,

2)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-          stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-          stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-          stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów  potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt. 3,

5)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.          Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia,
na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz  orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332  z późn. zm.).

4.          Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu”, w terminie do 10 czerwca 2013r., na adres: Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77 – 200 Miastko (pok. nr 19). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miastka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie_22052013.pdf (PDF, 70KB) 2013-05-23 07:46:19 489 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-05-2013 07:46:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 22-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:53:29