Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie posiedzenia Rady - WOA.0002.4.2013.LJ

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję IV/2013 sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 26 kwietnia 2013 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów:  Nr XXIII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 marca 2013r., Nr XXIV/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 kwietnia 2013r.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

    8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,

    8.2. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193078G w miejscowości Wiatrołom kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna (dot. działek o nr 1/4 i 1/3),

    8.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dot. działki gruntu nr geod. 88/9 o pow. 0,0115 ha, położonej w obrębie 83/5 w m. Miastko),

    8.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (wg załącznika do niniejszej uchwały),

    8.5. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemców (dot. lokalu mieszkalnego nr 3 na rzecz jego najemców w budynku nr 9 przy ul. Polnej  w Miastku),

    8.6. powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. „Wieś roku 2013 w Gminie Miastko”,

    8.7. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Miastko,

   8.8. określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie   zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości  z terenu miasta i gminy Miastko,

   8.9. uznania za pomnik przyrody (dot. głazu narzutowego, położonego na działce nr 385,  obręb Wiatrołomy, Leśnictwo Turowo, oddział leśny 385c).

9. Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku w sprawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (znak: NK-VI.40.18.2013.MS)z dnia 8 kwietnia 2013r., w sprawie uzyskania przez Wojewodę Pomorskiego informacji wskazującej na naruszenie przez radnych Rady Miejskiej w Miastku, tj. Teresę Lipka, Ewę Szyca i Mirosława Kwaśniewskiego zakazu określonego w art. 25f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

10. Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

11. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej  na terenie Gminy.

12. Przyjęcie informacji Komendanta Straży Miejskiej o stanie porządku na terenie Gminy.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2013 roku. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-04-2013 13:07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-04-2013 13:07:41