Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w Urzedzie Miejskim w Miastku

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie

    b) pełna zdolność do czynności prawnych

    c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

    d) nieposzlakowana opinia

    e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

    f) korzystanie z pełni praw publicznych

    g) wykształcenie wyższe magisterskie

    h) co najmniej 5 letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

   a) staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 lata zatrudnienia: na stanowiskach 

       urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ustawy o 

       pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),

       placówkach oświatowych lub jednostkach nadzoru pedagogicznego.

   b) ukończone studia podyplomowe lub kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania oświatą.

   c) znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

   d) znajomość przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

   e) znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

      Administracyjnego

   f) znajomość ustaw dot. funkcjonowania samorządu gminnego

   g) obsługa komputera – znajomość obsługi powszechnie używanych systemów 

      operacyjnych i edytorów tekstu

   h) dyspozycyjność, umiejętność organizowania pracy

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

   a) kierowanie pracą Wydziału Oświaty i Kultury;

   b) nadzór nad działalnością placówek oświatowych w gminie;

   c) przygotowanie okresowych analiz, ocen i sprawozdań z zakresu oświaty w gminie;

   d) analiza arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych;

   e) organizowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych umożliwiających spełnienie 

       obowiązku szkolnego;

    f) organizacja dowozu dzieci do placówek oświatowych;

    g) przygotowanie projektów uchwał dot. oświaty;

    h) opracowywanie dokumentów dot. zakładania, likwidacji lub przekształcania placówek 

        oświatowych;

    i) rejestracja placówek niepublicznych;

    j) analiza planu i wykonania budżetów placówek oświatowych

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   a) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w 

       terenie

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

6. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny

    b) kwestionariusz osobowy

    c) CV

   d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

    e) kserokopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodowe

    f) zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych

       stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;

    g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

    h) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

    i) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / w

      przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z

      Krajowego Rejestru Karnego/

    j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym

       stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydata zostanie skierowany na badania 

       lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

    k) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim

    l)  kserokopia dowodu osobistego

    ł) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w PIB tj. od dnia 18.04.2013 r. do dnia 02.05.2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926  z późn.zm. / oraz ustawą z  dn. 21.XI.2008r. . o pracownikach samorządowych-Dz.U. Nr 223 ,poz. 1458 z późn. zm/”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 59 857-20-81. 

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru  bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 18-04-2013 09:38:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:53:51