Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w Urzedzie Miejskim w Miastku

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie

    b) pełna zdolność do czynności prawnych

    c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

    d) nieposzlakowana opinia

    e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

    f) korzystanie z pełni praw publicznych

    g) wykształcenie wyższe magisterskie

    h) co najmniej 5 letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

   a) staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 2 lata zatrudnienia: na stanowiskach 

       urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ustawy o 

       pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),

       placówkach oświatowych lub jednostkach nadzoru pedagogicznego.

   b) ukończone studia podyplomowe lub kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania oświatą.

   c) znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

   d) znajomość przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

   e) znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

      Administracyjnego

   f) znajomość ustaw dot. funkcjonowania samorządu gminnego

   g) obsługa komputera – znajomość obsługi powszechnie używanych systemów 

      operacyjnych i edytorów tekstu

   h) dyspozycyjność, umiejętność organizowania pracy

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

   a) kierowanie pracą Wydziału Oświaty i Kultury;

   b) nadzór nad działalnością placówek oświatowych w gminie;

   c) przygotowanie okresowych analiz, ocen i sprawozdań z zakresu oświaty w gminie;

   d) analiza arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych;

   e) organizowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych umożliwiających spełnienie 

       obowiązku szkolnego;

    f) organizacja dowozu dzieci do placówek oświatowych;

    g) przygotowanie projektów uchwał dot. oświaty;

    h) opracowywanie dokumentów dot. zakładania, likwidacji lub przekształcania placówek 

        oświatowych;

    i) rejestracja placówek niepublicznych;

    j) analiza planu i wykonania budżetów placówek oświatowych

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   a) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w 

       terenie

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

6. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny

    b) kwestionariusz osobowy

    c) CV

   d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

    e) kserokopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodowe

    f) zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych

       stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;

    g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

    h) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

    i) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / w

      przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z

      Krajowego Rejestru Karnego/

    j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym

       stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydata zostanie skierowany na badania 

       lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

    k) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim

    l)  kserokopia dowodu osobistego

    ł) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w PIB tj. od dnia 18.04.2013 r. do dnia 02.05.2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne :list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926  z późn.zm. / oraz ustawą z  dn. 21.XI.2008r. . o pracownikach samorządowych-Dz.U. Nr 223 ,poz. 1458 z późn. zm/”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 59 857-20-81. 

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru  bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 18-04-2013 09:38:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:53:51