Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej - WOA.0002.2.2013.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję II/2013  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 8 marca , tj. (piątek)  2013 r. o godz. 9.00 w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie protokołu  Nr  XXIII/2013  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia   2013 roku.
3.      Powołanie sekretarza obrad.
4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.      Ustalenie porządku posiedzenia.
6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7.      Interpelacje i zapytania.
8.      Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.,
8.2.Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.,
8.3.zmiany uchwały Nr 60/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
8.4.określenia zasad  przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych  Gminy Miastko,
8.5.wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku,
8.6.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2013 roku,
8.7.przystąpienia do zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko,
8.8.wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko na lata 2013 – 2017,
8.9. skargi  na działalność Burmistrz Miastko.
9. Stanowisko Rady Miejskiej w Miastku  w sprawie pisma Wojewody Pomorskiego dotyczącego  zależności  pełnienia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku funkcji kierowniczej w gminnych strukturach Ochotniczych Straży Pożarnej.
10.Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady za 2012  rok.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad  II  sesji w 2013 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 01-03-2013 07:15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 01-03-2013 07:15:43