Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 29.06.2011

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję
 
 VI/2011  posiedzenie   Rady  Miejskiej   w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu  8  lipca   , tj. ( piątek  )  2011 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Ustalenie porządku posiedzenia.
5. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko w roku 2010.
8. Przyjęcie  informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Miastko w roku 2010.
9. Ocena zasadności i efektywności funkcjonowania na terenie Gminy Miastko funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. udzielania pomocy finansowej
10.2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2011 rok,
10.3. nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (od ANR do zasobów komunalnych dz.ozn. nr geod.3/3 opow. 0,12 ha, położonej w Łodzierzy),
10.4. nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych ( od ANR dz.ozn. nr goed. 21/36 opow. 0,0335 ha, położonej w obr. Piaszczyna),
10.5. zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko  służebnościami przesyłu,
10.6. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193132 G w miejscowości Wałdowo kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
10.7. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miastko przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Miastko Nr 41/IV/2003 z dnia 30 maja 2003 r.,
10.8.nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko - osiedlom.
11. Ocena na podstawie sprawozdań rzeczowo - finansowych  działalności jednostek organizacyjnych Gminy Miastko za rok 2010.
12. Przyjęcie informacji o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w roku 2010.
13. Przyjęcie  sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2010.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomani za rok 2010.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad  IV sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 04-07-2011 11:05:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 29-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 04-07-2011 11:05:41