Burmistrz Miastka zaprasza do składania ofert na świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Miastku

 

1. Wymagania niezbędne:

    - wpis na listę radców prawnych,

    - doświadczenie w pełnieniu obsługi prawnej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Forma: umowa cywilno-prawna lub umowa z kancelarią radcy prawnego.

3. Czas trwania umowy: od 01 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z okresem

    wypowiedzenia 1 miesiąc.

4. Zakres wykonywanych zadań:

     1) obsługa prawna Urzędu Miejskiego,

     2) obsługa prawna Rady Miejskiej, w tym udział w sesjach Rady Miejskiej, w razie

         potrzeby udział w pracach komisji Rady Miejskiej.

     3) doradztwo prawne na rzecz jednostek organizacyjnych,

     4) opracowanie lub opiniowanie aktów prawnych,

     5) prowadzenie zastępstwa sądowego,

     6) opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji, postanowień, zarządzeń   

         Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej pod względem formalno-prawnym,

     7) uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest 

         nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

     8) informowanie Burmistrza, naczelników wydziałów, kierowników referatów i  

         pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych o zmianach w przepisach

         prawnych dotyczących działalności Urzędu Miejskiego,

      9) wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej, zleconych przez Burmistrza 

          Miastka,

5. W ofercie należy podać oczekiwaną kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto za 

    świadczoną usługę, w tym w wymiarze 12 godzin tygodniowo w siedzibie Urzędu.

6. Wymagane od kandydata dokumenty:

    - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

    - kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

    - kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

    - list motywacyjny, CV, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia zawodowego,

    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

       dokumentach ofertowych w związku z wyborem oferty na świadczenie usługi prawnej 

       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 

       r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty z dopiskiem na kopercie świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Miastku należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, pok. 19, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 ( decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Miastku) w terminie : 21 stycznia 2013 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miastka zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji oraz negocjacji wynagrodzenia z osobami, których oferty spełniają niezbędne wymagania.

Informacja o spełnieniu wymagań niezbędnych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku (www.bip.miastko.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-01-2013 13:57:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:54:28