Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.9.2012.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję IX/2012  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 21 grudnia , tj. (piątek)  2012 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu  Nr  XVIII/2012  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia

30 listopada   2012 roku.

3.      Powołanie sekretarza obrad.

4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.      Ustalenie porządku posiedzenia.

6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7.      Interpelacje i zapytania.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1.1.wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r.,

1.2.przyjęcia  regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Miastko,

1.3.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

1.4.odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuja mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

1.5.wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,

1.6.terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

1.7.określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.8.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej Osiedla „Czereśniowe” w Miastku.

      9.    Odpowiedzi na interpelacje.

      10.   Wolne wnioski.

      11.   Zamknięcie obrad  IX  sesji w 2012 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 14-12-2012 10:45:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 14-12-2012 10:45:23