Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.8.2012.LJ

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7  do statutu Gminy Miastko zwołuje  VIII sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 30 listopada 2012 roku, (tj. piątek),  godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 października 2012 roku.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

    8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,

    8.2. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko,

    8.3. podatku od nieruchomości w Gminie Miastko,

    8.4. opłaty targowej w Gminie Miastko,

    8.5. podatku od środków transportowych w Gminie Miastko,

    8.6. zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

    8.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży (dot. nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Pałuckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 150 o pow. 718 m2),

   8.8. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 88/9 o pow. 0,0115 ha, położonej w Miastku przy ul. Zielonej),

   8.9. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (dot. zawarcia kolejnych umów na czas oznaczony do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały),

   8.10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych SŁOSINKO.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Miastku w 2012 roku.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
w pracach organów gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-11-2012 09:36:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Longina Jankowska 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-11-2012 09:36:34