Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko - Referenta ds. księgowości

Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. księgowości.

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności :

    - prowadzenie księgowości szkół

II. Wymagania niezbędne:

     1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne,

     2. dobry stan zdrowia

     3. posiadanie obywatelstwa polskiego

     4. nieposzlakowana opinia

     5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

     6. korzystanie z pełni praw publicznych

III. Wymagania dodatkowe:

      1. znajomość komputerowych programów księgowych

      2. co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości

IV. Wymagane dokumenty:

      1. list motywacyjny

      2. kwestionariusz osobowy

      3. CV

      4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

      5. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe

      6. kserokopie świadectw pracy

      7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

      8. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

      9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/ w  

          przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia  

          zaświadczenia  z Krajowego rejestru Karnego/

     10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym 

           stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania  

           lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

     11. kserokopia dowodu osobistego

     12. oświadczenie kandydata, ze jest obywatelem polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 14.11.2012 r. do dnia 28.11.2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawa z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 598572081.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 14-11-2012 12:43:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:54:50