Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.7.2012.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję VII/2012  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 26 października, tj. ( piątek )  2012 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu  Nr  XVII/2012  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia

28 września  2012 roku.

3.      Powołanie sekretarza obrad.

4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.      Ustalenie porządku posiedzenia.

6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7.      Interpelacje i zapytania.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach: 

8.1.podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

8.2. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”,

8.3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miastko dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

8.4. wyrażenia zgody na oddanie działki gruntu do korzystania Sołectwu Popowice (dot. działki ozn. nr 112/8 o pow. 0,3198 ha),

8.5.wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu (dot. lokalu użytkowego nr IX położonego w budynku nr 6 przy ul. Wielkopolskiej),

8.6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (dot. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 9 przy ul. Dworcowej),

8.7. sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. pomieszczenia o pow. użytkowej  14,56 m2 na poprawę warunków zagospodarowania  lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 21 – 21 a przy ul. Koszalińskiej),

8.8.wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (dot.pomieszczenia gospodarczego o pow. użytkowej 12 m2 i  garażu o pow. 14 m2 posadowionych na dz. nr 58/17 przy ul. Grunwaldzkiej),

8.9.wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu (dot. części dz. 163/3 w obrębie 83/3 m.Miastko),

8.10.wyrażenia zgody na zawarcie umowy – porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego – edycja 2012”.

9.Informacja Burmistrza Miastka  o podmiotach, w których jest wykonywana praca przez skazanych na karę ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Miastku określająca potrzeby Sądu Rejonowego w Miastku w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na karę ograniczenia wolności .

      10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych 

       radnych.

11. Informacja Burmistrza Miastka o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Gminy.

12. Założenia  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kalkulacja opłat w związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

13. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych.

      14.   Odpowiedzi na interpelacje.

      15.   Wolne wnioski.

      16.   Zamknięcie obrad  VII  sesji w 2012 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 19-10-2012 08:44:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 19-10-2012 08:44:03