Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA. 0002.5.2012.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję  V/2012  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 31  sierpnia, tj. (piątek)  2012 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu  Nr  XVI/2012  z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca  2012 roku.

3.      Powołanie sekretarza obrad.

4.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.      Ustalenie porządku posiedzenia.

6.      Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.

7.      Interpelacje i zapytania.

8.      Przyjęcie informacji o  przebiegu wykonania  budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 rok.

9.      Podjęcie uchwał w sprawach: 

    9.1.wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,

9.2.zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Władysława Kowalskiego w Świerznie,

9.3.nadania imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie,

       9.4. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  (dot.działki ozn. nr 195/3 o pow. 0,0027 ha poł. w Miastku przy ul. Czereśniowej),

9.5.udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dot. lokalu nr 33  przy ul. Wybickiego 10 i lokalu nr 5 przy ul. Pomorskiej 3),

9.6.wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu (dot.zawarcia kolejnych umów na czas oznaczony do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości),

  9.7.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu (dot. działki gruntu ozn. nr 4/11o pow. 11,9518 ha, poł. w obr. Wołcza Wielka),

        9.8.wyrażenia zgody na najem lokali (dot. zawarcia kolejnych umów najmu lokali w Bibliotece Publicznej w Miastku),

  9.9.udzielenia odpowiedzi na skargę G.EN. Gaz Energia S.A. na uchwałę Rady Miejskiej w Miastku Nr 94/IV/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

       10.   Odpowiedzi na interpelacje.

       11.   Wolne wnioski.

       12.   Zamknięcie obrad  V  sesji w 2012 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 28-08-2012 13:34:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józefa Wasilewska 22-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 28-08-2012 13:34:58